Helsetilsynet

2018-2016 2015-2014 2013-2012 2010-2008 2007/Eldre

2018

IS-1/2018
Organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for svangerskapsomsorgen IS-2660 fra Helsedirektoratet 2018. Erstatter IS-1179 utgitt i 2005.

2017

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.Uten IS-nummer. Erstatter IS-1154 Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-2620
Ledelse og kvalitetsforbedring Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Erstatter IS-1201.

IS-2587
Pårørendeveileder – Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Erstatter veilederen Pårørende – en ressurs IS-1512.

IS-1/2017
Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer. Gjelder fra 1. september 2017. Erstatter IS-9/2012

2016

IS-2536 
Helsetjenestens orgInnholdsfortegnelse Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentareanisering på skadested. Nasjonal veileder

IS-2355 
Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer. Veileder. Erstatter Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven §§ 6-2, 6-2a og 6-3, I-0965/2000

IS-2448
Mestring, samhørighet og håp - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer 

IS-2541
Førerkort – veileder til helsekrav

IS-2442
Saksbehandlingsveileder – Veileder for saksbehandling. Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8

IS-1997/2016
Veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 – meldeplikt til Helsedirektoratet

IS-7/2016
Rundskriv til forskrift om dødsdefinisjonen

IS-6/2016
Kontrollkommisjonens saksbehandling. Saksbehandlingsrundskriv for kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

IS-5/2016
Politiets bruk av ambulanseressurser

2015

IS-2331
Ventelisterapportering til Norsk pasientregister

IS-2043
Prioriteringsveileder for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

IS-13/2015
Utvidet rekvireringsrett til helsesøstre og jordmødre for prevensjonsmidler – Helsesøstre og jordmødres administrering av langtidsvirkende, reversibel prevensjon (LARC)

IS-1022
Veileder - helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere IS-1022  Se også Helfo Helserettar for asylsøkjarar i Noreg

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

IS-12/2015
Krav til godkjenning og bruk av ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer i de akuttmedisinske tjenestene

IS-11/2015
Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

IS-10/2015
Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9. Erstatter rundskriv IS-10/2004.

IS-9/2015
Helsepersonellets taushetsplikt – Rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

IS-2229
Veileder for fylkesmannens behandling av klagesaker etter psykisk helsevernloven § 4-4

IS-8/2015
Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer. Revidert utgave 2016. Erstatter IS-12/2004 og IS/10/2008

IS-7/2015
Legemiddelhåndteringsforskriften. Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Erstatter IS-9/2008.

IS-6/2015
Turnus for leger – Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

IS-5/2015
Rutine for håndtering av krav om innsyn i IPLOS-registeret. 

I-3/2015
Veiledet tjeneste for allmennlege

2014

IS-2231
​Prosedyrer for rusmiddeltesting

IS-2236
Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak

IS-2062
ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

IS-2014
Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet

IS-1414
Veileder for transfusjonstjenesten i Norge – 7.2 utgave 2015

IS-5/2014
Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet 

2013

IS-8/2013
Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Se også Tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger  IS-2409/2016

IS-2110
God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Veileder til folkehelseloven og forskrift

IS-2091 
Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling

IS-2022
Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering

IS-6/2013
Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

IS-5/2013
Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer

IS-1971
Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold – Revidert veiledningsmateriell 
18.1.2013. Helsedirektoratet
Se også Bruk av kommunal legevakt i tilknytning til ø-hjelpsplasser i kommunen. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til KS (pdf) Sept. 2013

2012

IS-8/2012
Helsepersonelloven med kommentarer.

IS-5/2012
Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og samarbeid.

2010

IS-1877/2010
Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen.

IS-6/2010
Helsepersonells taushetsplikt. Vern av pasientens integritet i helsepersonells samtaler med pasienten

IS-5/2010
Barn som pårørende. 

IS-1701
Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet

2009

IS-1700
Rettleiar om helse- og sosialberedskap i kommunane

IS-11/2009
Retningslinjer til §§ 4, 5 og 7 i forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier. Se også MRSA-veilederen

2008

IS-5/2008
Håndbok i alkoholloven m.v.

IS-1496
Håndbok for abortnemndarbeid veileder. Inneholder gjennomgang av alt relevant regelverk for abortnemndene

2007/Eldre

IS-9/2007
Vurdering av risiko for voldelig atferd - bruk av strukturerte kliniske verktøy

2006

IS-17/2006 
Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: – mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn – misbruk av rusmidler under graviditet. 

2004

IS-23/2004
Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet

IS-17/2004
Vedrørende utskrivning av pasienter fra døgnopphold i psykisk helsevern. Se også IS-5/2012 Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og samarbeid

2003

IS-7/2003
Helsepersonells rett og/eller plikt til å gi informasjon til politi og militære myndigheter om pasienters helsetilstand 

2002

IS-1/2002 
Grunnleggende standard for elektronisk pasientjournal