Helsetilsynet

Danmark: Ankestyrelsen Social

Ankestyrelsens mål er å garantere rettssikkerhet og sikre ensartet behandling av borgerne på det sosiale område. Ankestyrelsen er øverste klageinstans på sosial- og velferdsområdet.

Danmark: Børne- og Socialministeriet

Departementet arbeider for å gjennomføre og utvikle regjeringens politikk bl.a. på område utsatte barn og unge, utsatte voksne og funksjonshemmede.

Danmark: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en del af Børne- og Socialministeriet. Oppgaven er å bidra aktivt til en kunnskapsbasert sosialpolitikk, på områdene barn og unge, funksjonshemmede og utsatte grupper

Danmark: Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med autorisert helsepersonell og organisasjoner for å sikre patientsikkerheten. Styrelsen ble opprettet i oktober 2015, og er en sammenslåing av Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsyn og autorisasjon m.m. Styrelsen er ogs sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn som behandler klager mot helsepersonell.

Danmark: Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen er øverste folkehelsemyndighet i Danmark.

England: Care Quality Commission

Tilsynsorgan for helse, omsorgs- og sosialområdet.

England: Ofsted. Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills

Ofsted er et uavhengig organ som rapporterer direkte til parlamentet. De har tilsyn med et bredt spekter tjenester for barn og ungdom, i tillegg til skoler og andre undervisningsinstitusjoner.

England: Public Health England (PHE)

Etaten samarbeider med nasjonale og lokale myndigheter, industrien og NHS for å fremme og forbedre folkehelse og understøtte helsemessig sunnere valg. PHE er utførende myndighet for Department of Health.

EPSO (European Partnership for Supervisory Organizations in Health Services and Social Care)

Europeisk tilsynssamarbeid innenfor sosial- og helsetjenesten. Faglig nettverk for å utveksle erfaringer og fremme kvaliteten på tilsynsarbeidet.

European Observatory on Health Systems and Policies

The Observatory skal i samarbeid med ulike lands regjeringer, beslutningstagere og helsepersonell, analysere og beskrive status og utvikling av helsevesenet i Europa. Profiler av hvert land med mye nyttig statistikk og annen informasjon publiseres med få års mellomrom for hvert enkelt land.

Finland: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Instituttet skal fremme befolkningens velferd og helse, forebygge sykdommer og sosiale problemer og utvikle sosial- og helsetjenester.

Finland: Social- och hälsovårdsministeriet

Det finske sosial- og helsedepartementet. 

Finland: Valvira – Tillstånds- og tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira er Finlands organ for tilsyn med helse- og sosialområdet.

Irland: Health Information and Quality Authority (HIQA)

HIQA er ansvarlig for kvalitet og sikkerhet i irsk helse- og sosialtjeneste.

Island: Directorate of Health

Det islandske helsedirektoratet/Embætti landlæknis har oppgaver både når det gjelder rådgivning til overordnet myndighet, veiledning til helsetjenesten, opplysningsvirksomhet til befolkningen, ansvar for smittevern og pasientklager og tilsynsfunksjon for både helsepersonell og helseinstitusjoner.

Island: Ministry of Welfare

Det islandske helse- og sosialdepartementet. 

Nederland: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Det nederlandske helsetilsynet. Informasjon stort sett på nederlandsk, men orientering om virksomheten på engelsk. Det nederlandske helsetilsynet har mange arbeidsmetoder som ligner dem som benyttes av Helsetilsynet i Norge.

Håndbok over regulerte helsepersonellgrupper i Norden

Veileder ved saksbehandlingen av godkjenningssøknader. Den inneholder informasjon fra de nordiske landene og de selvstyrte områdende om deres utdannings-, godkjennings- og reaksjonssystemer. Det gis en oversikt over landenes regulerte helsepersonellgrupper og medisinske og odontologiske spesialiteter. I tillegg inneholder den lenker til sentrale instanser og oversikt over regelverk. Utgitt av Nordisk Ministerråd, revideres jevnlig.

Nord-Irland: The Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA)

RQIA er ansvarlig for kvalitet og sikkerhet i nord-irsk helse- og sosialtjeneste.

Skottland: Healthcare Improvement Scotland

Tilsynsorgan for Skottland.

Storbritannia: Department of Health and Social Care

Det engelske helsedepartementet.

Storbritannia: National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death (NCEPOD)

NCEPOD er et frittstående organ som gjennomgår, analyserer og forsker på resultater av klinisk praksis. Formålet er å forbedre og utvikle kvaliteten i medisinsk og kirurgisk virksomhet. 

Storbritannia: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

NICE driver tilsyn med helsetjenesten som en kvalitetsforbedringsprosess ved å systematisk overvåke tjenesten mot definerte standarder/retningslinjer.

Sverige: Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten er en nasjonal kunnskapsmyndighet som arbeider for bedre folkehelse.

Sverige: Inspektionen for vård och omsorg (IVO)

IVO fører tilsyn med helsetjenesten, helsepersonell, sosialtjenesten og virksomheter som gir pleie til funksjonshemmede (LSS) m.m.

Sverige: Socialdepartementet

Det svenske sosialdepartementet.

Sverige: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen er en statlig myndighet under Socialdepartementet, og har et bredt ansvarsområde innen sosialtjenester og helse- og omsorgstjenester.

Sverige: Tillsynsforum

Svensk nettverk for myndigheter med tilsynsoppgaver.