Helsetilsynet

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling og forbrukerpolitikk.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir styrer Bufetat som har ansvar for det statlige barne- og familievernet.

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse (E-helse) er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Direktoratet bidrar til nasjonal styring, etablerer standarder og forvalter nasjonale løsninger.

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet.

Fylkesmannen

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.  Fylkesmannens oppgaver som tilsynsmyndighet for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester er omtalt under Om tilsynsmyndighetene på vårt nettsted.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.
Se også Helsedirektoratet - Autorisasjon, lisens, godkjenning (tidligere Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK)
Se også Helsedirektoratet - Folkehelse og forebygging

Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)

Helseklage er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og er sekretariat som forbereder klager for avgjørelse i Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og klagesaksbehandling i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og Helsedirektoratet.

Mattilsynet

Mattilsynet skal sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, og fremme folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i forhold til kosmetikk og legemidler og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Nav - Arbeids- og velferdsforvaltningen

Nav er en landsdekkende offentlig virksomhet som bl.a. omfatter Arbeids- og velferdsdirektoratet, og en tjenestelinje med lokale Nav-kontor i kommunene, en ytelseslinje og en økonomilinje. På dette nettstedet finner du informasjon om jobb, arbeidsliv, pensjon, helsetjenester og trygdeordninger, samt en rekke elektroniske tjenester.

Sivilombudsmannen - torturforebygging

Enheten ble opprettet som følge av at Norge ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) i 2013. Ombudsmannen har et særskilt ansvar for å undersøke om menneskerettighetene til frihetsberøvede mennesker ivaretas og forebygge tortur og umenneskelig behandling. Arbeidet gir også offentligheten bedre innsyn i forholdene på steder hvor mennesker er fratatt friheten. Besøksrapportene publiseres på nettsiden.

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk (SLV) er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. SLV skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.

Statens strålevern

Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet.