Helsetilsynet

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir styrer Bufetat som har ansvar for det statlige barne- og familievernet.

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse (E-helse) er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Direktoratet bidrar til nasjonal styring, etablerer standarder og forvalter nasjonale løsninger.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), (tidligere Statens strålevern), er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet.

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet.

Fylkesmannen

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.  Fylkesmannens oppgaver som tilsynsmyndighet for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester er omtalt under Om tilsynsmyndighetene på vårt nettsted.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.
Se også Helsedirektoratet - Autorisasjon og spesialistutdanning (tidligere Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK)
Se også Helsedirektoratet - Folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet

Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)

Helseklage er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og er sekretariat som forbereder klager for avgjørelse i Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og klagesaksbehandling i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og Helsedirektoratet.

Mattilsynet

Mattilsynet skal sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, og fremme folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i forhold til kosmetikk og legemidler og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Nav - Arbeids- og velferdsforvaltningen

Nav er en landsdekkende offentlig virksomhet som bl.a. omfatter Arbeids- og velferdsdirektoratet, og en tjenestelinje med lokale Nav-kontor i kommunene, en ytelseslinje og en økonomilinje. På dette nettstedet finner du informasjon om jobb, arbeidsliv, pensjon, helsetjenester og trygdeordninger, samt en rekke elektroniske tjenester.

Sivilombudsmannen - torturforebygging

Enheten ble opprettet som følge av at Norge ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) i 2013. Ombudsmannen har et særskilt ansvar for å undersøke om menneskerettighetene til frihetsberøvede mennesker ivaretas og forebygge tortur og umenneskelig behandling. Arbeidet gir også offentligheten bedre innsyn i forholdene på steder hvor mennesker er fratatt friheten. Besøksrapportene publiseres på nettsiden.

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk (SLV) er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. SLV skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.