Hopp til hovedinnhold

Statlig tilsyn er ett av flere virkemidler for å følge opp intensjonene i lovverket. Tilsyn og rådgivning basert på erfaringer fra tilsyn skal medvirke til at:

  • befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt
  • tjenestene blir drevet på en faglig forsvarlig måte
  • svikt i tjenesteytingen forebygges
  • ressursene i tjenestene blir brukt på en forsvarlig og effektiv måte

Sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester i Norge er regulert i et sett av lover og forskrifter som forplikter alle som yter tjenester. Lovverket har krav om hvilke tjenester som skal være på plass, hva som er forsvarlige tjenester, om saksbehandling, befolkningens rettigheter osv. Tjenesteyterne – både private og offentlige – har ansvar for å overholde disse kravene. Som en sikkerhet fører myndighetene tilsyn med at dette skjer, og med at alle som yter tjenester selv kontrollerer at virksomheten er i tråd med kravene (internkontroll).

Etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helsetilsynsloven har Statens helsetilsyn det overordnede faglige tilsyn med sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester. I praksis betyr dette at Statens helsetilsyn er overordnet myndighet for statsforvalteren hva gjelder tilsyn.

Tilsynet retter seg mot virksomheter, og på helse- og omsorgsområdet også mot helsepersonell, som er forpliktet etter en egen profesjonslov (helsepersonelloven). Tilsyn kan foregå

  • som en planlagt aktivitet (planlagt tilsyn)
  • som reaksjon på hendelser (hendelsesbasert tilsyn) og 
  • med et overordnet perspektiv