Hopp til hovedinnhold

Valg av tilsynsområder

For å utøve et mest mulig effektivt tilsyn, prioriteres områder (virksomheter og tjenester) med høy risiko for svikt, og der konsekvensene av svikt kan være alvorlige. Dette kan være områder der det er mange klager, der det er rapportert mange feil eller uhell, eller der annen informasjon tilsier at lovgivningen brytes. Statistikk og rapporteringer fra tjenestene og resultater fra egne eller andres kartlegginger er også viktige elementer i risikoinformasjonen som legges til grunn. Tilsyn med tjenester for særlig utsatte eller sårbare grupper blir prioritert.

Det er imidlertid også et mål at alle kommuner og virksomheter i spesialisthelsetjenesten får regelmessig tilsynsbesøk.

Fylkesmennene velger hvilke områder og hvilke virksomheter det skal føres tilsyn med på grunnlag av lokal kjennskap og risikovurdering. Statens helsetilsyn velger hvert år ut områder for landsomfattende tilsyn, der tilsynene i hovedsak utføres over samme lest i hele landet. Landsomfattende tilsyn blir oppsummert av Statens helsetilsyn.

Valg av metodikk

Fylkesmannen bruker vanligvis systemrevisjonsmetoden ved gjennomføring av planlagt tilsyn. Det gjelder både for landsomfattende tilsyn og når fylkesmennene selv beslutter tilsynstema med utgangspunkt i lokal kjennskap og risikovurdering. Statens helsetilsyn samarbeider med tilsynsmyndighetene i fylkene om å velge tilsynsform og tilsynsmetodikk, drive opplæring og oppsummere tilsynserfaringer.

I tillegg til å besøke virksomhetene på tilsyn, gjennomfører tilsynsmyndigheten kartlegginger av spesielle forhold.

Hendelsesbasert tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenester

Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten basert på informasjon om enkelthendelser. Helsetilsynets rettslige grunnlag for å føre tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenester fremgår først og fremst av helsetilsynsloven. Kort sagt kan det sies at tilsyn dreier seg om kontroll med at handlinger og utøvelse av myndighet er i samsvar med lover og forskrifter. Dessuten forutsettes det i tilsynsplikten en forpliktelse til å reagere i form av korrigerende tiltak, herunder med formelle reaksjoner, ved brudd på regelverket.

Hendelsesbasert tilsyn med barnevernstjenesten og sosialtjenesten

Når fylkesmannen mottar informasjon om hendelser, situasjoner eller forhold som innebærer mulig svikt i sosiale tjenester i Nav eller i barneverntjenester, vurderer fylkesmannen om det er grunnlag for videre undersøkelse og oppfølging. Informasjonen kan komme fra mennesker som har søkt eller som mottar barneverntjenester/ sosiale tjenester eller -stønader, representant for disse, helse- og sosialombud, politi, annet hjelpeapparat, media eller andre.

Tilsynsmyndigheten har ikke, som på helseområdet, adgang til å reagere med administrative reaksjoner overfor enkeltpersonell som jobber i barneverntjenester og sosiale tjenester i Nav.