Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren

Statsforvalteren fører tilsyn med at omsorgen som utøves på asylmottak hvor det bor enslige mindreårige er i tråd med gjeldende lovverk. Det betyr at statsforvalteren undersøker om Utlendingsdirektoratet og asylmottakene ved driftsoperatør følger de lovbestemte krav som er presisert i utlendingsloven og tilhørende omsorgsforskrift, jf. tilsynsforskriften § 1.

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som har ansvaret for tilsyn med asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Statsforvalteren skal basere valg av tilsynsobjekt og tema for tilsynet på en risikovurdering. Det betyr at tilsynet skal velges basert på en vurdering av hvor risikoen for svikt er størst, og hvor svikten vil ha størst konsekvenser for beboerne på mottaket.

Alle tilsyn skal være stedlige, og alle enslige mindreårige som bor på mottaket skal tilbys en samtale med statsforvalteren. Etter tilsynet utformer statsforvalteren en tilsynsrapport, jf tilsynsforskriften § 3 til § 6.

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige ansvaret for tilsynet, og kan til enhver tid avgjøre hvilke statsforvalterembeter som skal ha tilsynsoppgaven, jf. tilsynsforskriften § 3.

Helsetilsynet og statsforvalteren kan kreve at Utlendingsdirektoratet og driftsoperatør uten hinder av taushetsplikten gir de opplysninger og de tilgangene som er nødvendige for å utføre tilsynsoppdraget.

Dersom statsforvalteren gir pålegg til UDI eller driftsoperatør kan vedtaket påklages til Helsetilsynet, jf. utlendingsloven § 95 tredje ledd.