Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) har mottatt et varsel om en alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten hvor vi har fått opplyst at du/dere er involvert.

Formålet med varselordningen er å sikre oppfølging av de alvorligste hendelsene i helse- og omsorgstjenesten.

Når Statens helsetilsyn mottar et varsel om at det har skjedd en alvorlig hendelse, innhenter vi informasjon om den aktuelle hendelsen. Deretter avgjør vi om, og på hvilken måte, saken skal følges opp. I denne saken har vi kommet til at det er behov for å opplyse saken ytterligere med et stedlig tilsyn.

Hva er stedlig tilsyn?

Vi innhenter først relevante dokumenter fra virksomheten, for eksempel kopi av pasientjournalen og skriftlige rutiner og prosedyrer. Deretter snakker vi med alle som har vært direkte involvert i hendelsen, med ledelsen i virksomheten, og med pasient eller pårørende. Vi kan også snakke med annet helsepersonell, dersom vi har behov for det.

Hensikten med stedlig tilsyn er å opplyse saken. Vi vil finne ut om det har skjedd svikt i forbindelse med helsehjelpen som er gitt, eller om virksomheten på en annen måte drives med for stor risiko. Formålet vårt er å vurdere om virksomheten har lagt til rette for forsvarlig virksomhet, slik at helsehjelpen var forsvarlig. Dessuten vil vi vurdere om virksomheten har fulgt opp hendelsen på en god måte, for å bidra til å redusere risiko for at lignende svikt skjer for andre pasienter og brukere.

Tilbud om møte med tilsynsteamet

Siden vi har besluttet å følge opp hendelsen med stedlig tilsyn, vil du/dere få tilbud om et møte med oss, slik at vi kan få informasjon om din/deres opplevelse av hendelsen. Et slikt møte vil bli med medlemmer av teamet hos oss som har ansvaret for oppfølgingen av saken. Teamet er tverrfaglig sammensatt av helsepersonell og jurist.

Du/dere vil få anledning til å ha med noen i møtet om ønskelig, for eksempel nærstående, en advokat, pasient- og brukerombudet, eller andre. Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig om du/dere ønsker å ha et slikt møte. Vi har forståelse for at den alvorlige hendelsen allerede har medført stor belastning, og det er helt i orden å gi beskjed om at du eller dere ønsker å vente med å ha et møte til et senere tidspunkt.

Hva gjør vi når vi har fått inn all informasjon?

I etterkant av det stedlige tilsynet sammenfatter vi opplysningene i en foreløpig rapport. Det er virksomheten og det involverte helsepersonellet som er mottakere av rapporten. Du/dere vil få tilsendt en kopi, og få anledning til å komme med en uttalelse. Dette er spesielt viktig dersom det er forhold du/dere mener er feil eller mangler i den foreløpige rapporten vår.

Når vi har mottatt tilbakemeldingene fra virksomheten og dere, lager vi en endelig rapport der våre vurderinger og konklusjoner fremgår. Vi kan både peke på lovbrudd knyttet til forhold som virksomheten har ansvar for, eller lovbrudd som involvert helsepersonell er ansvarlig for.

Vi ønsker at rapportene våre blir publisert i anonymisert versjon på nettsidene våre. Målet med dette er å bidra til læring, slik at også annet helsepersonell og virksomheter får informasjon om forbedringspunkter og områder hvor vi mener det kan være fare for svikt. I slike tilfeller vil vi alltid ta kontakt med deg/dere i forkant.

Din rett til å få informasjon og hjelp

Virksomheten der hendelsen fant sted har ansvar for å ivareta deg/dere i etterkant av den alvorlige hendelsen, og har ansvar for å svare på dine/deres spørsmål. Du har rett til å få informasjon. Informasjonen skal være tilstrekkelig, klar og forståelig. Virksomheten skal ordne med tolk hvis det er nødvendig.

Som pasient eller bruker har du rett til informasjon om skade eller alvorlige komplikasjoner. Dette gjelder uavhengig av om det har skjedd svikt i tjenesteytelsen. Dersom skaden eller den alvorlige komplikasjonen vurderes å ha grunnlag i svikt i tjenesten (uventet ut fra påregnelig risiko), skal du som pasient/bruker også få informasjon om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten vil iverksette for at liknende hendelser ikke skal skje igjen.

Som nærmeste pårørende har du eller dere rett til informasjon om hendelsen og oppfølgingen. Retten til informasjon avhenger av pasientens/brukerens samtykke eller forholdene for øvrig.

Dersom du/dere har spørsmål til vår behandling av saken, ber vi deg eller dere ta kontakt med saksbehandler. Eventuelt kan du eller dere ta kontakt med sentralbordet for å få hjelp til finne ansvarlig saksbehandler eller leder. Du/dere vil også få kopi av alle relevante dokumenter i saken.

Kontaktinformasjon

Telefon: 21 52 99 00
E-post:

Vi minner om at taushetsbelagte opplysninger ikke bør sendes på e-post.

Postadresse: Statens helsetilsyn, Postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo

Besøksadresse: Møllergata 24, Oslo sentrum

 

Mer informasjon om Helsetilsynet og varselordningen finnes på www.helsetilsynet.no