Hopp til hovedinnhold

Dette er informasjon som virksomheten kan gi til pasienter, brukere og pårørende når det er sendt inn et varsel om en alvorlig hendelse til Statens helsetilsyn (Helsetilsynet).

Hva er varsel om alvorlig hendelse?

Virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har en plikt til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har også en rett til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser når utfallet av hendelsen er dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient/bruker. Formålet med varselordningen er å sikre rask oppfølging av de alvorligste hendelsene i helse- og omsorgstjenesten.

Helsetilsynet har mottatt et varsel om en alvorlig hendelse der du er involvert enten som pasient, bruker eller pårørende. I varselet er forholdene rundt helsehjelpen og den alvorlige hendelsen nærmere beskrevet. Vi kan også be om mer informasjon om det som har skjedd i saken, og om hvordan virksomheten legger til rette og har fulgt opp den alvorlige hendelsen. Vi vil vurdere de opplysningene vi har mottatt. Vi vil vurdere om det er nødvendig å kontakte deg/dere for å få informasjon fra dere før vi beslutter hvordan varselet skal følges opp.

I noen saker beslutter vi å gjøre stedlig tilsyn. Det betyr at vi vil ha samtaler med de involverte helsepersonell og deres ledere i virksomheten. Vi vil tilby deg/dere en samtale i forbindelse med et stedlig tilsyn. Det er også andre måter vi kan følge opp varselet på. Vi kan oversende informasjonen til statsforvalteren og be dem vurdere om de vil følge opp saken, eller vi kan avslutte saken etter innledende undersøkelser. Uansett vil du /dere få informasjon om vår beslutning og dine/deres rettigheter i eget brev med kontaktinformasjon til oss. 

Din eller deres rett til å be statsforvalteren om tilsyn

Varselordningen kommer i tillegg til den muligheten pasienter, brukere og pårørende har til å henvende seg direkte til virksomheten, og retten du/dere har til å be statsforvalteren om å vurdere helsehjelpen. Statsforvalteren vil prioritere saker som er av betydning for pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det betyr at statsforvalteren retter sin innsats mot sakene der en pågående eller innarbeidet praksis kan utsette pasienter og brukere for alvorlig risiko. Saker der du/dere er misfornøyd med adferden eller utsagn til helsepersonell, eller der du/dere mener behandlingen ikke har vært god nok, vil det være hensiktsmessig å først ta kontakt med virksomheten der hendelsen skjedde.

Din eller deres rett til informasjon fra virksomheten

Helsetjenesten skal sørge for at du som pasient, bruker eller nærmeste pårørende får tilstrekkelig og god informasjon. Informasjonen skal være tilpasset din situasjon. Den som gir helse- og omsorgstjenesten skal bruke tolk hvis det er nødvendig for å sikre god kommunikasjon.

Som pasient eller bruker har du rett til informasjon om skade eller alvorlige komplikasjoner som har oppstått under behandlingen. Dette gjelder uavhengig av om det har skjedd svikt i behandlingen. Dersom skaden eller den alvorlige komplikasjonen har sammenheng med svikt i tjenesten, skal du som pasient eller bruker også få informasjon om hvilke tiltak virksomheten vil iverksette for å redusere risikoen for lignende hendelser.

Som nærmeste pårørende har du rett til informasjon om hendelsen og oppfølgingen. Pasienten har imidlertid mulighet til å bestemme om det er forhold ved sin situasjon som ikke skal informeres om til nærmeste pårørende. Dette har virksomheten plikt til å respektere, og de må da tilpasse informasjonen du som pårørende kan få.

Behov for mer informasjon

Dersom du har behov for mer informasjon kan du lese mer om varselordningen og Helsetilsynet på www.helsetilsynet.no og www.helsenorge.no.

Har du spørsmål, kan du kontakte Statens helsetilsyn eller statsforvalteren. Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet for bistand.