Helsetilsynet

Vi har vurdert handlemåten til leger ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet og Ullevål.  Vi har funnet at en lege har handlet uforsvarlig, og han har fått en advarsel etter helsepersonelloven. Ellers har vi ikke funnet at det foreligger brudd på helselovgivningen.