Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Nyheter 2004 - 17

Feilmedisinering ved cellegiftbehandling av barn ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Helsetilsynet flytter 11. desember

Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Norges idrettshøgskole har brutt helseforskningsloven

Oppsummering av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år

Svikt i behandlingen, elleve pasienter fikk alvorlig øyeinfeksjon

Barn døde etter fødselen – uforsvarlig helsehjelp

Mangelfull ledelse ved håndtering av humant materiale

Informasjon til helsepersonell som har mistet sin autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til leger og tannleger som har mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B, eller som har gitt frivillig avkall på den

Det blir tilsyn med både barnevernet og helsetjenesten etter drapet på ei ung jente i Kristiansand sist uke

Kvar meiner brukar- og pårørandeorganisasjonar at faren for svikt i tenestene er størst?

Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen

Kritikk til Universitetssykehuset Nord Norge for mottak av traumepasient

Utenkelig eller forutsigbart? Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Tilsynsmelding 2016 er klar

Fastleger sin bistand til kvinner som ønskjer svangerskapsavbrot – følgjer kommunane opp?

Alvorlig hendelse i forbindelse med benmargstransplantasjon fra beslektet donor – ikke forsvarlig helsehjelp

Alvorlige blødninger hos to barn etter mandeloperasjon– fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Svikt i barneverntjenestens arbeid med meldinger

Forsvarlig helsehjelp til 13 år gammel jente

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2016

Landsomfattende tilsyn 2017

Statens helsetilsyn og fylkesmennene skal i år føre tilsyn med Bufetats bistandsplikt når barn trenger akuttiltak, tjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet og akuttm

Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

Statens helsetilsyn har gjennomført en risikovurdering av tjenestene til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Risikovurderingen brukes i det pågående tilsynet med disse

Jordmor som arbeider med hjemmefødsler fikk begrenset autorisasjon

Helsetilsynet opprettet tilsynssak på bakgrunn av to bekymringsmeldinger fra spesialisthelsetjenesten og en pasientklage. Det dreier seg om tre separate hendelser knyttet til planlegging og gjennomfør

Alvorligere saker behandling(2)

Pressemelding 1/2007 fra Helsetilsynet  25. januar 2007

Flere reaksjoner fra Helsetilsynet

Pressemelding 1/2006 fra Helsetilsynet  23. januar 2006

Flere reaksjoner fra Helsetilsynet 2005

Statens helsetilsyn behandlet 242 saker i 2005 – omtrent samme antall som i 2004. Antall reaksjoner har imidlertid økt.

60 helsepersonell mistet sin autorisasjon fjor

Pressemelding 1/2005 fra Helsetilsynet  24. januar 2005

Flere mister autorisasjonen tilsynssakene blir mer alvorlige

Meldingen ble feilsendt som nyhetsvarsel. Innholdet tilrhører Historiks arkiv. Pressemelding 1/2004 fra Helsetilsynet 19. januar 2004.

Endelig tilsynsrapport i Sebastian-saken klar – fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Undersøkelsesenheten behandler varsler i løpet av én uke

I snitt håndteres alle varsler om alvorlige hendelser i løpet av én uke. Det vil si at det i løpet av denne tiden blir tatt stilling til hvilke som skal undersøkes nærmere ved stedlig tilsyn, hvilke s

Høringsuttalelse til ny kommunelov: Må forankres i brukernes interesser

Dødsfall på grunn av blodforgiftning (nøytropen sepsis) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging - mangelfull samhandling og informasjon

Fylkesmannen: Ida fekk ikkje forsvarleg hjelp

Fylkesmannens tilsynsrapport viser at Ida ikkje fekk forsvarleg omsorg og hjelp då ho var under omsorg frå barnevernet. Tiltaka var ikkje tilpassa behova hennar.

Helsetilsynet skal gjennomgå behandlingen av barnevernssaker

For å få mer kunnskap om behandlingen av barnevernssaker, har Helsetilsynet fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertake

Brukere og pårørende har erfaringer som er viktige for tilsyn

Pasienter og pårørende er sentrale i Helsetilsynets granskinger

Bidrar oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i pasientsikkerhetsarbeidet?

Oslo universitetssykehus HF brøt loven da kvinne døde etter fødsel

Foreløpig rapport i Sebastian-saken klar – fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Rettigheter og klager i barnevernet på helsetilsynet.no er revidert

Svikt i samhandling mellom sykehus og kommuner

Tilsynsmelding 2015 er klar

Se videoen om Helsetilsynets strategiske plan

Videoen presenterer hovedpunktene i vår strategiske plan for 2015–2019.

Ja til brukerpåvirkning – nei til undersøkelseskommisjon

Ida-saka – tilsyn frå Fylkesmannen

Landsomfattande tilsyn 2016

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Rettigheter og klager – sosiale tjenester på helsetilsynet.no er nå revidert

Satsingsområder: Brukerinvolvering og utvikling av et virkningsfullt tilsyn

Nordlandssykehuset må redegjøre for Statens helsetilsyn

Daniel-saken: Sykehuset brøt lovkrav om oppfølging, informasjon og håndtering av psykososialt arbeidsmiljø

Ny veileder for tilsyn med barnevern

Hva har Helsetilsynet vurdert i Daniel-saken

Utkast til rapport etter tilsyn ved Helse Møre og Romsdal – Daniel-saken

Med tilsynsblikk på alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten

Med blikk for bedre folkehelse – oppsummering av landsomfattende tilsyn

Universitetet i Oslo må stoppe forskningsprosjekt

Svikt ved forsinket oppfølging av pasient med shuntsvikt

Tilsynsmelding 2014 er klar

Oppfølgingen av fosterhjemmene ikke god nok

Kvalifisert til kvalifisering?

Forsvarlig psykisk helsevern for barn og unge?

Landsomfattende tilsyn 2015

I 2015 – Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten – Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen – Kommunens plikt til å tilby og

Flere stedlige tilsyn i 2014

Økning i antall alvorlige reaksjoner mot helsepersonell i 2014

Oslo universitetssykehus HF har brutt helseforskningsloven

Arbeidsgiver har ansvar for å ansette helsepersonell med språkferdigheter

Ikke forsvarlig behandling ved fødsel

Folkehelseinstituttet har brutt helseforskningsloven

Folkehelseinstituttet har ikke oppfylt informasjonsplikten til pårørende i forskningsprosjekter om krybbedød.

Svikt ved oppfølging av pasient med sprukket hovedpulsåre

Midtre Namdal samkommune ilagt foretaksstraff av Riksadvokaten

Svikt i oppfølging og utredning av pasient med hjerneabscess (infeksjon i hjernevevet)

Uforsvarlig behandling av syk nyfødt før, under og etter fødselen

Klage på henleggelse av sak mot Lillehammer kommune om uforsvarlig eldreomsorg

Invitasjon til erfaringskonferanse

Statens helsetilsyn inviterer den somatiske spesialisthelsetjenesten til erfaringskonferanse om varselordningen for alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Høringssvar om ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal

Uforsvarlig behandling av nyfødt

Informasjon til Arianson-utvalget

Påklager henleggelse

Alvorlig svikt i behandling og oppfølging i akuttmottaket av pasient med sepsis

Undersøkelsesenhetens oppgaver ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Erfaringskonferanse om varselordningen (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a)

Anmeldelse av seksuelle overgrep

Uforsvarlig helsehjelp i forbindelse med risikofødsel

Inndrivelse av tvangsmulkt til Oslo universitetssykehus

Helsestasjonen: Hjelp i rett tid

Ny rapport oppsummerer landsomfattende tilsyn med helsestasjoner i 2013.

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss?

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Begrensete autorisasjoner og advarsel i omskjæringssak

Landsomfattende tilsyn 2014

Ved landsomfattende tilsyn er tilsynsområder (deler av tjenestene) og temaer som skal undersøkes fastsatt av Statens helsetilsyn. Fylkesmannembetene gjennomfører hver enkelt tilsyn med virksomhetene.

Pålegg om stansing av forskningsprosjekt

Oppsummeringsrapport om tilsyn med tenester til eldre

Tilsynsmelding 2013 er klar

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Stadfester mulkt til Søndre Land

Tilbakekall av rekvisisjonsrett til sentralstimulerende legemidler

Statens helsetilsyn har fattet vedtak om pålegg til en kommune i Vestfold

Hvor lang tid tar det før helseforetakene varsler om alvorlige hendelser?

Helsetilsynet på mobil

Uønskede hendelser og unaturlige dødsfall i spesialisthelsetjenesten i 2008-2011

Ole Mathis Hetta og Tayyab M. Choudri får Karl Evang-prisen 2013

I år er det to personar som har ytt ein innsats for urbefolknings- og minoritetshelse på kvar sine områder som får prisen.

Evang-seminaret direkte på nett-tv 17 oktober

Har du ikke anledning til å delta på seminaret, kan du følge hele eller deler av seminaret og prisutdelingen på nett-tv.

Velkommen til Evang-seminar 17. oktober

Tendens til færre varsler i ferietiden

Mister autorisasjon for utstrakt antibiotikabehandling

Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2013

Høring om endringer i rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Taushetsplikten gjelder også ved bildeopptak i akutte situasjoner

Video, Foto, Taushetsplikt,

Avvik ved beinvev-verksemder

Varsler fra psykisk helsevern

Tilsyn - nyttig i forbedringsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester

Ny veileder for Fylkesmannens behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Informasjonsskriv til pasienter og pårørende

Mange varsler gjelder selvpåførte skader

Paragliderulykke ikke ferdigbehandlet

En kraftig økning i antall varsler

Tvil om tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem

Tilsyn med henvisning og utredning ved kreft

Oppsummering fra tilsyn med behandling av hoftebrudd hos eldre

Henvisning og utredning av pasienter med kolorektal kreft

Tilsynsmelding 2012 viser tilsynsfunn på ei rekkje områder

Økning i varsler om alvorlige hendelser

Sosialtjenesten sikrer ikke at barns behov blir ivaretatt

Svikt i barnevernets arbeid med undersøkelser og evaluering

Kontrollaksjon avdekket ulovlig markedsføring av alternativ behandling

Flere tilbydere driver ulovlig markedsføring av alternativ behandling, viser en kontrollaksjon gjennomført av Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn. Mest alvorlig er bruk av påstander om behandling

Tilsyn med humane celler og vev til assistert befruktning

Presisering - overgriper er ikke psykolog

Bredt søkelys på tjenester til barn og unge gjennom landsomfattende tilsyn i 2013

I 2013 vil vi føre landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med barn i fosterhjem, helsestasjonstjenester til barn 0-6 år, psykisk helsevern til barn og unge og Kvalifiseringsprogrammet.

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012

Rapport om sårbarhet i medisinsk og helsefaglig forskning

HPV-tester ikke i strid med kravet til forsvarlighet

Mytar og anekdotar eller realitetar?

Dr. med. Ebba Wergeland får Karl Evang-prisen 2012

Samleside om tilsyn med tjenester til eldre

Tar vi godt nok vare på barna?

Ny direktør for Statens helsetilsyn

Kontrollér ernæringsarbeidet i kommunen selv

Ikke forsvarlig behandling ved Ahus

Accilearn – eit prosjekt om læring av ulykkesundersøkingar

Braut konstituert som direktør

Ekstern evaluering av Statens helsetilsyn

Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2012

Behandling vedtak klagesaker nye bestemmelser bruk av tvang

Retningslinjer for Helsetilsynet i fylkets saksbehandling

Tilsyn med sosial- og helsetjenester til eldre i 2011 viser fortsatt lovbrudd i mange kommuner

Tilsynsmelding 2011

Tilsyn med kommunalt barnevern - svikt ved undersøkelser og evaluering

Eldre pasienter med hjerneslag - ulikt behandlingstilbud

Forskning om fedmeoperasjoner på ungdom vurdert

Kartlegging av helsestasjonsvirksomheten

Rapporten ”Styre for å styrke” viser resultatene av Statens helsetilsyns kartlegging av kommuners/bydelers styringssystem av helsestasjonsvirksomheten, som ble utført i 2011.

Antall tilsynssaker øker og det gis flere reaksjoner fra Statens helsetilsyn

Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet i fylket til Fylkesmannen

Lov om offentlig anskaffelsers konsekvenser for kommuners kjøp av heldøgns omsorgstjenester

Små fødeinstitusjoner er sårbare

Helse Møre og Romsdal HF har brutt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

Saken gjelder den helsehjelp som ble gitt i forbindelse med en drukningsulykke utenfor Kristiansund i mars 2010.  

Systemsvikt ved Vestre Viken, Ringerike sykehus

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo - brudd på helselovgivningen

Statens helsetilsyn har behandlet en tilsynssak vedrørende bydel Gamle Oslos ansvar for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre.

Hadsel kommune – brudd på helselovgivningen

Karl Evang-seminar om skolehelsetjenesten

Fylkesmannens vedtak om mulkt har gitt effekt

Høringsvar om egenkontroll i kommunene

Veileder hendelsesbaserte tilsynssaker lov om barneverntjenester

Høringsuttalelse om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker

Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2011

Råd i forbindelse med tragedien i Oslo og på Utøya

Lysark frå Nordisk tilsynskonferanse lagt ut

Rapport om tvangstiltak overfor personar med psykisk utviklingshemming

Svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler

Første nordiske tilsynskonferanse for barnevern, sosial- og helsetjenester

Den første nordiske tilsynskonferansen innen barnevern, sosial- og helsetjenestene arrangeres i Tromsø 25.-27. mai. Statens helsetilsyn er arrangør sammen med Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms.

Kirurgisaken ved Nordlandssykehuset HF – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

Meldesentralen – årsrapport 2010

Det ble registrert 2264 meldinger i Meldesentralen i 2010 – flere enn noe tidligere år.

Raskere behandling når Fylkesmannen selv sluttfører saker etter sosialtjenesteloven kap. 4

Vedtak og oppfølging - AMK Oslo og Akershus

Oppfølging av Vestre Viken HF

Tilsynsmelding 2010

Kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre Krevende oppgaver med svak styring

Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad

Kort liggjetid gir risiko for mor og born

Nytt syn på gammal aktivitet

Rapport om tilsyn med verksemder som er godkjende for å handtere hornhinner med meir til bruk på menneske i Noreg.

Høringssvar om helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet

Revisjon av saksbehandlingsveiledere

Høring om innføring av plikt til å etterforske plutselig uventet barnedød

Statens helsetilsyn er positive til forslaget om å innføre ubetinget etterforskning når barn dør plutselig og uventet, også i saker hvor det ikke umiddelbart er grunn til å mistenke at barnets dødsfal

Vestre Viken Sykehuset Asker Bærum alvorlige brudd helselovgivningen

Høringssvar til forslag om ny folkehelselov

Statens helsetilsyn støtter i  sin uttalelse intensjonene i Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny folkehelselov. Vi slutter oss også til forslaget om å flytte ansvaret for folkehelsearbe

Vedtakene i Mireille-saken er klare

Statens helsetilsyn har avsluttet tilsynssaken knyttet til den behandlingen som ble gitt til en jente fra Burundi, den såkalte Mireille-saken.

Flere meldinger om selvmord fra psykisk helsevern

Antall meldinger om selvmord har økt fra 31 i 2001 til 118 i 2009. Dette tyder på at psykisk helsevern er blitt bedre til å melde tilfeller av selvmord.

Legemiddelbehandling i sjukeheimar gjev grunn til uro

I perioden 2008–2010 gjennomførte Helsetilsynet i fylka tilsyn med legemiddelbehandlinga i 67 sjukeheimar.

Oppsummering av fødselssaker

Tilbakekall av autorisasjon fra lege

Pålegg og varsel om tvangsmulkt til Helse Førde

Statens helsetilsyn gir Helse Førde HF pålegg om å sikre at bemanningen av ambulansene i helseforetaket er i tråd med kravene i akuttforskriften § 17. Pålegget gjelder fra dags dato.

Høringssvar – forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høringsvar om å flytte meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven

Erfaringer og synspunkter fra pasienter, brukere og pårørende

Bodø kommune pålegg om å få orden i forhold i barnevernet

Bodø kommune fikk 2. november 2010 pålegg fra Fylkesmannen i Nordland om å rette forhold som er i strid barnevernlovens myndighetskrav.

Høring - rettigheter og bruk av tvang i barneverninstitusjon

Statens helsetilsyn slutter seg  til høringsforslaget fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Oppfølging av tenestetilbodet til eldre

Eldreomsorg og tilsyn de siste årene

Video fra utdelingen av Karl Evang-prisen 2010

Komiteleder professor Aslak Syse overrekker Karl Evang-prisen 2010 til professor i sosialmedisin Per Fugelli.

Rett til nødvendig helsehjelp fra kommunale omsorgstjenester

De som trenger det har krav på nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste.

Tilsyn med eldreomsorgen

Statens helsetilsyn er for tiden i gang med en større flereårig satsing på tilsyn med eldreomsorgen.

Høringsuttalelse til NOU 2010-3 Drap i Norge i perioden 2004-2009.

Statens helsetilsyn har i det store og det hele stilt seg bak utvalgets vurderinger og forslag.

Fødesak ved Vestre Viken, Kongsberg sykehus avsluttet

Statens helsetilsyn har begrenset autorisasjonen til lege og gitt advarsel til jordmor.

Barn og unge får for ofte tilfeldige og usystematiske tjenester

Statens helsetilsyn påpeker dette i sitt høringssvar til NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt.

Høringsuttalelse om utvidet bruk av politiattester i barnevernet

Besittelse av narkotika, legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse bør omfattes av politiattesten

Kandidatar til Karl Evang-prisen 2010

Vi minner om at frist for innsending av søknad eller framlegg om kandidatar er 20. august 2010.

Tilbakekall av autorisasjon – vold mot pasient

Statens helsetilsyn tilbakekalte i mars 2010 autorisasjonen til en hjelpepleier som hadde slått og sparket demente, pleietrengende pasienter på sykehjem.

Nye www.helsetilsynet.no er på lufta

Årsrapport for Meldesentralen

Datamaterialet for 2008 og 2009 viser en økning i andel meldinger om unaturlig dødsfall.

Tap av autorisasjon – Psykolog – Psykiater

Sudbø-saken

Tilsynssak ved Sykehuset Asker og Bærum

Hjertestansstudien ved Ullevål var forsvarlig

To sakkyndige konkluderer med at pasientbehandlingen var forsvarlig

DPS – likeverdige tilbod?

Tilsyn med 56 distriktspsykiatriske senter i 2008 og 2009 viser at tilgjenge og kvalitet varierer.

Kommuner lite opptatt av kvalitet tjenestene barne- avlastningsboliger

Risiko for uforsvarlige tjenester på en rekke områder viser tilsyn.

Utveksling informasjon utenlandske tilsynsmyndigheter

Utveksling av informasjon med utenlandske tilsynsmyndigheter om helsepersonell som har fått reaksjoner etter tilsynssaker.

Tema tilsyn 2010

Helsetilsynet skal føre tilsyn med økonomisk stønad etter ny lov om sosiale tenester i Nav, regionale tilsyn med spesialisthelsetenesta og kommunale helse- og sosialtenester til eldre.

Arbeidsgiver har ansvar sjekke

Ved ansettelser av helsepersonell, blant andre leger, har arbeidsgiver fullt ansvar for å undersøke og innhente nok opplysninger.

Tannhelsetjenester særlig prioriterte grupper

Ny rapport fra Statens helsetilsyn viser at tilbudet har blitt bedre.

Flere reaksjoner fra Statens helsetilsyn

Sterk økning i advarsler og tap av autorisasjoner i 2009.

Tilsynsmessig oppfølging anmeldelse Vestre Viken HF

Den videre tilsynsmessige oppfølgingen av tilsynssaken mot Vestre Viken HF overføres fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus til Statens helsetilsyn.

Helsefaglig kunnskap vurdering forsvarlighet tilsynssaker

Utredning av forsvarlig kvalitet i klinisk praksis

Avtale uavhengig helsetilsyn utenlandsoperasjoner

Forsvarsdepartementet og Helsedepartementet skrev fredag under en avtale som skal sikre et uavhengig tilsyn med helsetjenestene som norske soldater får under utenlandsoppdrag.

Ikke tilsyn helsetjenester utlandet

Statens helsetilsyn kan ikke behandle klager på helsetjenester som norske borgere har fått utført utenlands.

Helsetjenesten manns minne … lenge før det.

Første del av den sivile helseforvaltningens historie.

Statens helsetilsyn går imot forslag felles nødmeldetjeneste

Forslaget til organisering gir ingen kvalitativ forbedring eller effektivisering.

Anne Hafstad får Karl Evang-prisen for 2009

Kommentator Anne Hafstad i Aftenposten får i dag Karl Evang-prisen 2009 for sitt omfattende arbeid som helsejournalist.

Videre tilsyn fødesak

Tilsyn med St. Olavs Hospital Orkdal etter fødesak.

Akuttberedskapen er oppretthalden ferietida

Statens helsetilsyn har denne veka gjort ei landsomfattande kartlegging av ambulansetenesta.

Bemanning kompetanse ambulansetjenesten

Oppsummering av kartlegging sommeren 2009.

Fylkesmennenes behandling klager som gjelder økonomisk sosialhjelp

Retningslinjer for fylkesmennenes behandling av klager som gjelder økonomisk sosialhjelp

Velkommen Karl Evang-seminar!

”Velferdsstat i finanskrise” er temaet på seminaret 20. oktober.

Foreslå kandidatar Karl Evang- prisen 2009

Frist for framlegg om kandidatar er 21. august 2009. Prisen er på kr. 50 000.

Meldesentralen - årsrapport 2008

Færre meldingar frå spesialistheletenesta om uønskte hendingar.

Liten grunn frykt å melde frå uønskte hendingar

Under én promille av meldingene etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 resulterer i reaksjon mot helsepersonell.

Tilbakekalling rapport

Statens helsetilsyn har funne grunn til å kalle tilbake rapport nr. 8/2009 – Meldesentralen – Årsrapport 2008.

Svikt Gran sykehjem kommunen

Betydelige mangler ved internkontroll- og styringssystemet er avdekket.

Informasjon helsepersonell som har mistet sin autorisasjon

Oppdatert rundskriv med mer utfyllende og presis informasjon

Mangler Nevroklinikken

St. Olavs Hospital må redegjøre for hvordan de vil tilby forsvarlige tjenester.

Meldinger gir få reaksjoner mot helsepersonell

Under én promille av meldingene etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 resulterer i reaksjon mot helsepersonell.

Hvordan lære av feil og klagesaker?

Ny rapport med anonymiserte eksempler

Helse- omsorgsstatistikk – eit verktøy områdeovervaking

Ny rapport med praktiske døme.

Misoprostol igangsetjingfødsel

Oppsummert kunnskap om bruk av Misoprostol for å setje i gong fødslar medikamentelt.

Sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Ny oppsummeringsrapport om tilsyn i henhold til blodforskriften.

Legemiddelbehandling sykehjem

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om funn ved tilsynene.

Oppsummering selvmord psykisk helsevern

Hvordan unngå å gjøre samme feil og bidra til færre selvmord?

Behov bedre styring samordning tjenester utsatte barn

Ny rapport oppsummerer landsomfattende tilsyn

Sundhedscollegiet 1809-1815

Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge

63 helsepersonell mistet autorisasjonen 2008

Det var 63 helsepersonell som mistet autorisasjonen i 2008, mot 70 i 2007

Nødvendig tvang?

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000–2007 er oppsummert i ny rapport.

Samhandling risiko svikt

Innspill til arbeidet med samhandlingsreformen.

Systemkritikk Harstad kommune

Sikret ikke pasientene på Olavsgård sykehjem forsvarlig behandling.

Unge kvinner p-pillebruk

Viktig å gi informasjon og være oppmerksom på mulige bivirkninger eller skader.

Klager helse- sosialtjenestene

Ny meny for ansatte i tjenestene

Berit Schei får Karl Evang-prisen 2008

Prisen får ho for sitt arbeid med å hindre vald mot kvinner og born.

Veileder beslutninger livsforlengende behandling hos alvorlig syke døende

Statens helsetilsyn har avgitt høringsuttalelse om Helsedirektoratets utkast til veileder.

For få melder uønskte hendingar

Spesialisthelsetenesta melder i ulik grad, viser oppsummeringsrapport.

Sett tid Karl Evang-seminar!

Tema for seminaret 14. oktober er diskriminering.

Viktig å styrke rettsstillingen barn pasienter

Statens helsetilsyn støtter forslag, men etterlyser konkretisering.

Talende nettsider

Statens helsetilsyns nettsider har nå mulighet for opplesing av tekst.

Ønsker ny autorisasjonsordning

Statens helsetilsyn ber om autorisasjon for sosionomer og barnevernpedagoger.

Mer ensartet behandling klage på sosiale tjenester

Ny veileder for behandling av klager på tildeling av sosiale tjenester

Helse Vest RHF har oppfylt pålegg

Statens helsetilsyn opphever vedtak om tvangsmulkt knyttet til overbelegg på psykiatriske akuttposter.

Advarsel ambulansepersonell

Alvorlig reaksjon fra Statens helsetilsyn.

Foreslå kandidatar Karl Evang- prisen 2008

Frist for innsending av forslag er 20. august 2008.

Taushetsplikten dårlig ivaretatt innføring elektronisk pasientjournal

Pasientinformasjon åpent tilgjengelig for langt flere enn de som rettmessig skal ha tilgang

Tilsyn besvær? Konferanse 3. mars 2008

KS og Statens helsetilsyn arrangerte konferansen, i Oslo med over hundre deltakere, de fleste fra kommuner.

Helse- sosialtenester vaksne psykiske lidingar

Avvik i 44 av 68 kommunar.

Forsvarlighet kvalitet akuttmottak

Oppsummeringsrapport viser mangelfull styring og ledelse

Uforsvarlig ikke omsorgsfull hjelp

Statens helsetilsyn varsler advarsel til ambulansepersonell.

Meldesentralen – årsrapport 2006

Rapporten viser risikoområder i spesialisthelsetjenesten.

Talet på reaksjonar er stabilt

Statens helsetilsyn behandla 271 saker i 2007 – 19 fleire enn i 2006.

Landsomfattende tilsyn 2008

–  Kommunale tjenester til utsatte barn–  Spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Tjenestetilbudet rusmiddelmisbrukere

Tilsynsaktivitetene de siste tre årene er oppsummert i brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Statens helsetilsyn støtter sterkere rettighetsfesting av BPA.

Karl Evang-prisen Asbjørn Kjønstad

Får prisen for innsats innan sosial- og velferdretten.

Tvangsmulkt Helse Vest RHF

Statens helsetilsyn gir tvangsmulkt for korridorpasienter ved psykiatriske akuttposter.

Psykiatri farlighet Karl Evang-seminaret 2007

Hold av tirsdag 23. oktober til årets Karl Evang-seminar.

Kast gamle skjemaer!

Revidert skjema for melding om alvorlige hendelser med alvorlig personskade.

Ønsker nasjonal klagenemnd

Høringsuttalelse om ny struktur på abortnemndene

Rikshospitalet - Radiumhospitalet får kritikk Sudbø-saka

Statens helsetilsyn har avslutta tilsynssaka mot Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF

Fare svikt tjenestetilbudet

Ny oppsummeringsrapport om tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser.

Klagesaker sosialtenestelova 2006

Ny rapport med oversikt over rapporteringar frå fylkesmennene

Forsvarlig helsehjelp Kristina-saken

Statens helsetilsyn finner at Kristina Hjartåker fikk en forsvarlig helsehjelp under oppholdet ved Haukeland universitetssykehus.

Kompetansekrav foreslått fjernet ny forskrift legemiddelhåndtering

Påpeker økt ansvar for ledelsen for opplæring og kompetanse.

Varsel vedtak tvangsmulkt

Statens helsetilsyn varsler tvangsmulkt overfor Helse Vest RHF fra 1. oktober.

Påpeker fare svikt

Høring om lokalsykehusenes akuttoppgaver i den samlede behandlingskjeden

Sudbø får begrenset autorisasjon som tannlege

Statens helsetilsyn har gitt Jon Sudbø begrenset autorisasjon som tannlege.

Mangelfull journalføring

Statens helsetilsyn har gitt advarsel til psykolog for mangelfull journalføring

Helhetlig tilbud mennesker epilepsi

I høringssvar peker Statens helsetilsyn på behov for større oppmerksomhet mot eldre med epilepsi.

Fylkesmennenes klagesaksbehandling

I ny rapport analyseres fylkesmennenes klagebehandling av saker om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.

Foreslå kandidatar Karl Evang- prisen 2007

Frist for innsending av forslag er 21. august 2007.

"Kjem du levande inn kjem du levande ut" - men kva skjer så?

Ny rapport om oppfølgingstilbodet etter alkoholforgifting.

Meldesentralen – årsrapport 2005

Helsetilsynet i fylkene har mottatt meldinger om 1 902 uønskede hendelser som skjedde i spesialisthelsetjenester i 2005.

Landsomfattende tilsyn 2007

Statens helsetilsyn har besluttet områdene som skal undersøkes gjennom landsomfattende tilsyn i 2007.

Bredere grunnlag tilbakekall

NRK Dagsrevyen omtalte 3. februar en sak om tap av autorisasjon som sykepleier

Alvorligere saker behandling

Statens helsetilsyn behandlet 251 saker i 2006 – 9 flere enn i 2005. Det har vært en jevn økning i antallet reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn de siste årene.

Høringsuttalelse xenotransplantasjon

Statens helsetilsyn mener at all virksomhet knyttet til slike transplantasjoner sentraliseres til ett sykehus.

Nytt prosjekt virksomhetstilsyn

Helsetilsynet øker oppmerksomheten mot virksomhetenes ansvar når feil oppstår