Helsetilsynet

Rolla som overordna organ for klager på rettar etter sosial- og helselovane
Artikkel fra Tilsynsmelding 2007.