Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Artikler fra tilsynsmelding 2013

Fra denne lista går alle lenkene direkte til de enkelte artiklene fra Tilsynsmelding 2013 i pdf. Lista er alfabetisk.

Tilsynsmelding 2013

PDF

Artikler

Alle har krav på ein stad å sove

"Alltid budd" – tilsyn med kommunal helseberedskap

Barn og unge som informantar i tilsyn

Blodbankane ikkje seg sjølve nok

"Den veit best kor skoen trykkjer som har han "

Fleire klagar på at helsepersonell melder til barnevernet, enn at dei ikkje melder

Framferd som ikkje let seg sameine med yrkesutøvinga

Helsestasjonen: hjelp i rett tid

Kommunikasjon og samhandling mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta

Krav til ti sekunds aksesstid på AMK-sentralar

Langvarig bruk av antibiotika

Nytt tilsynsområde - på sporet av betre folkehelse?

Og elles meinar Statens helsetilsyn at ...

Ole Mathis Hetta og Tayyab M Choudri

Rehabilitering i sjukeheimar – eit område med fare for svikt

Retten pasientar har til å nekte behandling – blodig alvor

Ruptur av livmor under fødsel

Satsing over fire år på tilsyn med tenester til eldre gav resultat

Statleg tilsyn – sikrar tillit til tenester i velferdsstaten

Tal og fakta

Tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor utviklingshemma

Utskriven til heimen, og kva så?

Vi gjorde det vi skulle men fann ikkje det vi burde