Helsetilsynet

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn er organisert med leiinga og fem avdelingar, sjå nærare omtale under Oppgåver og organisering – Statens helsetilsyn og Presse. Boksane i kartet kan klikkast på og leier til omtale av avdelingane.

Statens helsetilsyn – organisasjonskart september 2020

 

Helsetilsynets interne organisering

Den sentrale statsforvaltninga og fylkesmennene

Statens helsetilsyn og fylkesmennene blir styrte frå tre departement (HOD, ASD og BFD) og har nær kontakt med direktoratsorgana for sosiale tenester, barneverns- og helse- og omsorgstenester. Fylkesmennene utfører tilsyn og klagebehandling.

Fylkesmannen skifter navn til statsforvaltaren frå 1. januar 2021.

Organisasjonskart sentral helseforvaltning

Kvart fylkesmannsembete

På fylkesmennene sine nettstader finst organisasjonskart for embeta.