Hopp til hovedinnhold

Hjertelig velkommen til årets Karl Evang-seminar og prisutdeling.

Det er 6. gang Helsetilsynet arrangerer et seminar i tilknytning til Karl Evangs fødselsdag den 19. oktober - og dermed i tilknytning til utdeling av Evang-prisen. Dette har vi nå gjort til en årlig tradisjon. Første gang var på 100-årsdagen for hans fødsel i 2002. Vi deler i år ut Karl Evang-prisen for 27. gang.

En oversikt over tidligere prisvinnere finner dere på Helsetilsynets hjemmesider.

Leder av bedømmelseskomiteen, Aslak Syse, vil på slutten av seminaret dele ut prisen for 2007.   

Ideen med Karl Evang-seminaret er å skape debatt og engasjement rundt et aktuelt tema i Karl Evangs ånd og med relevans for Helsetilsynets arbeid.

Karl Evang: landets helsedirektør fra 1938 til 1972:

 • Var i stor grad med på å prege samfunnsutviklingen i en mannsalder. Han var en av de store strategene.
 • Som embetsmann var han svært tydelig til stede i det offentlige rom.
 • Da Norge skulle gjenreises etter krigen, var han en av de første til å bruke begrepet "velferdsstat" og er regnet som en av velferdsstatens og den moderne norske helsetjenestes fremste arkitekter.
 • Fornuften, vitenskapen og det rasjonelt oppbygde politiske systemet skulle komme sykdom i forkjøpet gjennom opplysning og forebyggende arbeid.  Han så altså på helse som politisk verktøy.
 • På bakgrunn av dette utviklet han det utvidete helsebegrepet.
  Og etter krigen var han med på å prege WHOs grunnlov med dette helsebegrepet - : "mennesket skal være fri for sykdom og svakhet og skal nyte fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære." 
 • Det syns for oss som en utopi, men formuleringen står der fortsatt.

Helsetilsynets rolle

Noen av dere kjenner bare Helsetilsynet fra media i forbindelse med saker hvor det har vært svikt i sosial- og helsetjenesten, eller hvor det er avdekket uforsvarlig praksis som har - eller kan få - alvorlige følger for befolkningen. Jeg skal derfor bruke litt tid til å si litt om hva som er Helsetilsynets oppgaver:

Statens helsetilsyn koordinerer det tilsynet Fylkesmennene og Helsetilsynet i fylkene fører med sosial- og helsetjenesten i landet og med helsepersonell.

Statens helsetilsyn har fått sitt oppdrag fra Stortinget.
 
I oppdraget står det at:

Tilsynsmyndighetene skal ha oversikt over sosiale forhold, befolkningens helsetilstand og behov for tjenester, følge med på hvordan tjenestene og personellet utøver sin virksomhet, og gripe inn overfor virksomheter og helsepersonell som utøver virksomheten i strid med lovgivningen.

Tilsyn - og rådgivning basert på erfaringer fra tilsyn - skal medvirke til at:

 • Befolkningens behov for sosiale tjenester og helsetjenester ivaretas
 • Tjenestene drives på en faglig forsvarlig måte
 • Svikt i tjenesteytingen forebygges
 • Ressursene brukes på en forsvarlig og effektiv måte.

Helsetilsynet har god tradisjon for å ha fokus på svake grupper, og vi har alltid dette fokuset med oss når vi velger hvilke områder vi skal føre tilsyn på.

Hvert år gjennomfører Fylkesmennene og Helsetilsynet i fylkene en lang rekke tilsyn, gjerne som systemrevisjoner. Noen av tilsynsområdene velger de selv ut fra egen lokal vurdering av sårbarhet og risiko for svikt. Andre inngår i såkalte landsomfattende tilsyn, hvor tilsynsmyndighetene fører det samme tilsynet i alle fylkene.

Tjenester til personer med psykiske lidelser har vært tema for mange slike landsomfattende tilsyn.

I 2002 førte vi tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

I 2003 førte vi tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer

I år fører vi tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til voksne med psykiske lidelser

I 2008 og 2009 vil vi føre tilsyn med spesialisthelsetjenester innen psykisk helse til voksne

Tilsynsrapportene viser at vi avdekker at tjenestene alt for ofte bryter de lovene som skal sikre befolkningen et forsvarlig tjenestetilbud.

Det er opp til tjenestene å lære av dette, slik at ikke de samme feilene begås om og om igjen.  Lederne må bruke våre tilsynsfunn i tjenestenes egne forbedringsprosesser. 

Rapportene fra tilsynene blir publisert på fylkesmennenes hjemmesider og på www.helsetilsynet.no

Det er særlig i skjæringspunktene mellom tjenestene, mellom sosialtjenester og helsetjenester, mellom primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester svikten skjer. Vi ser dessverre ofte at det dreier seg om dårlig eller manglende ledelse, og sviktende styringssystemer – manglende internkontroll.

Det er eiere og drivere av tjenestene som er ansvarlig for at de drives forsvarlig. Tilsynets utfordring er å sikre at ansvaret plasseres på rett nivå. Erfaringer fra tilsyn skal være et positivt bidrag til tjenestenes eget arbeid med kvalitet.

Det er uunngåelig at feil skjer, men tjenestene må bli lærende organisasjoner som lærer av egne og andres hendelser og svikt. Også de deler av tjenesten som ikke har hatt tilsynet på besøk, skal ha nytte og dra lærdom av våre tilsynsrapporter.

Åpenhet om feil og mangler er en forutsetning for å gjøre kvaliteten i sosial- og helsetjenesten bedre. Åpenhet er dessuten helt avgjørende for at folk skal ha tillit til at tjenestene er trygge.

Årets tema

Karl Evangseminaret har i år som tema:  Psykiatri og Farlighet

Personer med psykiske lidelser er, som folk flest, sjelden farlige for sine omgivelser. Likevel begår også pasienter under psykisk helsevern enkelte ganger handlinger som kan få alvorlige konsekvenser og dramatiske følger for de involverte. Slike saker har stor gjennomslagskraft i media. Dette kan ha bidratt til at personer med psykiske lidelser er blitt møtt med frykt og avvisning.
Tilsynserfaringer viser at de tjenester og det tilbud disse menneskene trenger - og har krav på - av og til svikter. Øker dette risikoen for at farlige situasjoner kan oppstå?

Vi har valgt psykiatri og farlighet som tema for årets Karl Evang- seminar, fordi åpenhet og kunnskap er viktig. Vi må kunne skille mellom hva som er myter, og hva som er grunnen til at farlige situasjoner en sjelden gang oppstår. Vi trenger kunnskap om måter å møte disse utfordringene på.

Vi håper seminaret vil føre til konstruktiv debatt og engasjement rundt dette viktige temaet. Vi er glade for å ha fått kloke innledere til å dele sin kunnskap med oss. Ulike instanser har ulike roller og muligheter. Noen kan styrke og bedre tjenestene, andre kan bidra til avskaffe myter.

Å sette dette temaet på dagsorden i dag, gjør vi fordi vi tror økt kunnskap vil kunne bringe oss nærmere en forståelse av årsakssammenhengene og gi næring til kloke handlinger.

Dette skal vi høre mer om fra dagens foredragsholdere.

Som foredragsholdere har vi i år invitert sentrale aktører innen justis, presse og  psykisk helse-miljøet i Norge

De vil med forskjellige utgangspunkt - og innfallsvinkler - ta for seg ulike aspekter ved fenomenet psykiatri og farlighet i det norske samfunn.

I Karl Evangs ånd har vi valgt å  fokusere på psykiatri og farlighet ikke bare som noe som berører enkeltindivider, men også sette det inn i en samfunnsmessig sammenheng som forhåpentligvis vil gi tilhørerne grunn til refleksjon.

Hjertelig velkommen til et viktig seminar og prisutdeling.

Så skal jeg introdusere årets seminarleder for dere:
Vi har vært så heldige å få fylkesmann i Østfold, Anne Enger, til å lede årets seminar.