Hopp til hovedinnhold

Barn kan tenkes å bli påvirket av konsekvenser av pandemien ved omprioriteringer i helsetjenestene, særlig i tilknytning til beredskap og smittevern. Helsetilsynet har undersøkt om koronapandemien har påvirket kvalitet og sikkerhet i somatisk spesialisthelsetjeneste for barn, for å finne eventuelle risikoområder der det kan være nødvendig med kvalitetsforbedring.

Spørreskjema er besvart av 18 barneavdelinger og 18 føde/barselavdelinger ved sykehus, og i tillegg av 151 familier, som enten var innlagt på føde/barselavdelinger, foreldre som hadde barn med kreftsykdom, foreldre med syke nyfødte barn eller foreldre med barn som mottok habiliteringstjenester.

Barn har i liten grad vært utsatt for medisinsk risiko knyttet til pandemisituasjonen. Vi ser imidlertid at særlig tilbudet innen habilitering har vært redusert. I tillegg har barns rett til samvær med foreldre, familiedannelse og informasjon til foreldre vært skadelidende.

Barn som får tjenester fra habiliteringstjenestene barn kan ha fått utsatt utredning, diagnose og planer for tjenester i kommunen med negative konsekvenser for barna. Ni av 16 barneavdelinger anga at barn har hatt et klart redusert tilbud og at det har hatt negativ betydning for barna. Disse er en sårbar pasientgruppe som ofte er avhengig av sammensatte tjenester og et godt samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Nedstengningen kan ha ført til et redusert behov for innleggelser i sykehus for barn, og på denne måten har det likevel vært mulig å opprettholde tilstrekkelige personalressurser. Ingen sykehusavdeling svarte at det faktisk hadde vært personellmangel eller omplassering som hadde hatt betydning for barn i sykehus, men redusert tilgang på støttefunksjoner og utsettelse av behandling eller helsehjelp betydning for sykdomsprognose forekom. Noen foreldre mente at det hadde vært mangel på personell og at dette hadde hatt negativ betydning for helsehjelpen til barna.

Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien?

Internserien 9/2020
PDF