Hopp til hovedinnhold

Ny meldeportal for varsler om alvorlige hendelser

Helsetilsynet etablerer eget IKT-tilsyn

Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket pasienter, brukere og pårørende under pandemien?

Pandemiens virkninger i helse- og omsorgstjenestene – informasjons- og kunnskapskilder

Ambisiøst forskingsprosjekt viser effekt av tilsyn

Betrar kvaliteten på tidleg behandling av pasientar med blodforgifting

Statens helsetilsyn har vurdert om det er fare for liv og helse som følge av den pågående konflikten mellom partene i arbeidslivet på arbeidstakersiden Den norske legeforening og på arbeidsgiversiden KS

Svikt i intensivbehandling ved lokalsykehus

Svikt i helsehjelp til pasient med akutt hjerneblødning

Statens helsetilsyn påpeker svikt i helsehjelp til pasient med akutt hjerneblødning som ble overflyttet fra lokalsykehus til sykehus på høyere omsorgsnivå. 

Barn på sykehus og koronapandemien

Helsetilsynet overvåker om det er fare for liv og helse på grunn av busstreiken

Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket de som har tjenester under pandemien?

Brukerorganisasjoner i samarbeid med Helsetilsynet vil høre hvordan du har opplevd det.

Er sykehusene godt nok forberedt på bortfall av IKT-systemene?

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri

Kartlegging av hjemmetjenestene i kommunene

Øyelege har fått tilbakekalt sin autorisasjon

Rapport: Kunnskaps- og informasjonskilder om konsekvenser av pandemien for tjenester, brukere og pasienter

Svikt i ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav

Midlertidige retningslinjer for fylkesmannens håndtering av tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten under koronapandemien

Smitte i sykehjem – veiledning til fylkesmennene

Feiltolkninger ga begrensninger i autorisasjon for to radiologer

Dødsfall hos pasient etter feil bruk av medisinsk teknisk utstyr

Helsetilsynet vil ha synspunkter på tilsynsmeldingen

Tilsyn med helsepersonell som benytter hurtigtester for å påvise covid-19

Kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler fungerer ikke godt nok

Landets fylkesmenn gjennomførte i 2019 tilsyn med hvordan kommunene ivaretar sitt tilsynsansvar med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det ble gjennomført tilsyn i

Informasjon til pasienter og pårørende i forbindelse med koronapandemien

Pandemien - konsekvenser for tilsyn med luftambulansetjenesten

Pandemi – konsekvenser for tilsyn

Spredning av koronavirus (covid-19) og følgene av de tiltak som er og vil bli iverksett for å håndtere denne ekstraordinære situasjonen, medfører betydelige utfordringe

Tilsyn med tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i Nav

I 2020 skal alle fylkesmennene undersøke tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i Nav.

Vilkår må være oppfylt ved organdonasjon

Tilsynsmelding 2019

Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2019.

Tilsyn med tvungen helsehjelp

I 2020 skal alle fylkesmennene undersøke om kommunen sikrer at pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp, får nødvendig helsehjelp og at helsehjelpen

Reaksjoner mot helsepersonell og påpekte lovbrudd mot virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2019

I 2019 mistet 136 helsepersonell til sammen 145 autorisasjoner. Dette er en nedgang sammenlignet med 2018.

Gjennomgang av barnevernets oppfølging av to jenter som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde

Tilsyn med luftambulansetjenester