Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn overvåker om arbeidskonflikter medfører fare for befolkningens liv og helse i samarbeid med fylkesmennene. Dette gjelder også den lovlige konflikten der 3800 bussjåfører i Oslo og Viken er i streik fra søndag 20.

Fylkesmennene har løpende kontakt med helseforetakene og kommunene om mulige konsekvenser av streiken og rapporterer om dette til Statens helsetilsyn. Vi rapporterer daglig status videre til Helse- og omsorgsdepartementet.

Oslo er i en situasjon med jevnt økende Covid 19-smitte de siste ukene. Streiken innebærer økt press på andre kollektivtransportmidler, som kan føre til økt trengsel på bane og trikk. Statens helsetilsyn samarbeider med FHI om vurderingene av konsekvenser for smittevernet i kollektivtrafikken. Streiken vil også kunne ramme helse- og sosialsektoren og få konsekvenser for befolkningen og pasienter/klienter ved at personell ikke kommer seg på arbeid eller at pasientene ikke får kommet til utredning og behandling.

Helsetilsynet vil presisere at det er streikepartene selv som har ansvar for å sikre at arbeidskampen gjennomføres på en ansvarlig måte. Dette innebærer blant annet at det er partene som har ansvaret for at befolkningens liv og helse ikke settes i fare. Vi har bedt partene om å redegjøre for hvilken risikovurdering som er gjort i forbindelse med uttak til streiken for å hindre at den rammer særlig sårbare og utsatte grupper. Partene må også redegjøre for hvilke avbøtende tiltak de har satt i verk for å unngå å sette liv og helse i fare.

Det er varslet at streiken kan trappes opp med 4500 nye bussjåfører førstkommende lørdag.