Hopp til hovedinnhold

Koronapandemien har påvirket tjenestetilbudet til mange brukergrupper. Helsetilsynet har samarbeidet med Brukerrådet om en brukerundersøkelse. Vi ville belyse endringer i tjenestene under pandemien og konsekvenser endringer har hatt for brukere og pasienters helse og livskvalitet.

Rapporten beskriver resultater og vurderinger fra undersøkelsen:

  • Over halvparten av de som har svart på spørreundersøkelsen har opplevd å få mindre tjenester enn før pandemien. Om lag en tredjedel oppga at helsen ble dårligere, mens nesten halvparten svarte at livskvaliteten ble dårligere.
  • Blant de som svarte at de hadde fått mindre tjenester svarte 60 prosent i september at tilgangen på tjenester fortsatt var dårligere eller langt dårligere enn før pandemien.
  • Nærmere 70 prosent av de som har svart på spørreundersøkelsen, er sårbare. Det er brukere som har omfattende bistand store deler av døgnet, og brukere som har sammensatte tjenester.
  • Når vi sammenligner de som er sårbare med de øvrige, ser vi at det er større andeler som har opplevd at tjenestene falt helt bort eller at de fikk mindre eller mye mindre tjenester under pandemien.
  • Nesten halvparten av de som er sårbare, svarer i september at de hadde dårligere eller langt dårligere tilgang på tjenester enn før pandemien.
  • En stor andel av de pårørende har gitt langt mer bistand under pandemien.
  • Flesteparten av de som har fått mindre tjenester, svarer at de i liten eller svært liten grad fikk medvirke når tjenestetilbudet ble endret. De ville også hatt mer informasjon.

Resultatene gir grunn til bekymring for hvordan situasjonen er for noen av de mest sårbare brukerne. Tjenestene har plikt til å ha oversikt over brukere med omfattende og sammensatte tjenester og har plikt til å gjøre fortløpende og individuelle vurderinger av om tjenestene er forsvarlige og i samsvar med de behov brukerne har. Ved endringer i tjenestene skal brukere og pasienter få nødvendig og tilpasset informasjon og har rett til å medvirke – også under en pandemi. Helsetilsynet forventer at virksomhetene innfører smitteverntiltak uten at det får urimelige konsekvenser for sårbare grupper.

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020 Samlerapport fra spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju

Rapport fra Helsetilsynet 6/2020

Bilde av forsiden

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020 Samlerapport fra spørreskjemaundersøkelse og fokusgruppeintervju

Rapport fra Helsetilsynet 6/2020. Html utgave