Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn gjennomførte i perioden 4.–12. juni 2020 en kartlegging av hjemmetjenestene i kommunene for å få en oversikt over hvordan de har planlagt og forberedt seg på å håndtere koronasmitte. Mange pasienter og brukere er særlig utsatt ved smitte med covid-19. Det er derfor viktig at kommunene gjør det de kan for å hindre smitte og at de er forberedt på å håndtere situasjonen, hvis det oppstår smitte. Selv om smittefaren fram til nå har vært relativt lav de fleste steder, er det grunn til å tro at det kan komme nye smitteutbrudd.

Kartleggingen ble gjennomført som telefonintervjuer med et representativt utvalg på 81 kommuner.

Kartleggingen viser at kommunene har gjort mye for å hindre smitte og for å forberede seg på å håndtere en situasjon med smittespredning. Det er likevel noen områder som peker seg ut som spesielt sårbare, og der det etter Statens helsetilsyns vurdering er behov for bedre planlegging og styrket beredskap.

 • Opplæring i smittevern av noen ansatte:
  Statens helsetilsyn oppfordrer alle kommuner til å vurdere risikoen ved å kun gi opplæring til noen ansatte framfor å tilby opplæring til alt personell i hjemmetjenestene.
 • Bemanning ved stort frafall av ansatte:
  Statens helsetilsyn anbefaler at alle kommuner vurderer å lage samarbeidsavtaler med andre. For å sikre bemanning hvis det det blir stort frafall av ansatte, kan konkrete avtaler med for eksempel nabokommuner være avgjørende for å sikre rask tilgang på kvalifisert personell dersom en smittesituasjon oppstår.
 • Mangel på smittevernutstyr:
  Over en tredjedel av kommunene har på et tidspunkt manglet smittevernutstyr. Flere kommuner forteller også at de har hatt lite utstyr, og uttrykker bekymring for at beholdningen skal ta slutt raskt dersom det oppstår et smitteutbrudd.
 • Kommunikasjon om bruk av smittevernutstyr:
  Statens helsetilsyn ser at det er behov for at kommunene kommuniserer retningslinjene for bruk av smittevernutstyr ut til ansatte, brukere, pasienter og pårørende, for å bidra til å skape trygghet rundt hva som er gjeldende anbefalinger og hvorfor man benytter smittevernutstyr på en bestemt måte.
 • Forsvarlig hjemmetjenestetilbud til pasienter og brukere:
  Statens helsetilsyn understreker at det må gjøres individuelle vurderinger av om det er forsvarlig å endre, redusere eller avslutte hjemmetjenestetilbudet til pasienter og brukere. Kommunene må fortløpende vurdere og dokumentere om brukere/pasienter får dekket sine behov i tilstrekkelig grad.

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Internserien 5/2020
PDF