Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn vurderte at det forelå omfattende og alvorlige mangler ved de hygieniske forholdene ved legens øyeklinikk. Vi mente at han manglet innsikt og forståelse for de grunnleggende kravene som stilles til utøvelse og drift av en kirurgisk praksis. Han ble derfor ansett uegnet til utøve sitt yrke som lege på grunn av uforsvarlig virksomhet.

Øyelegen hadde driftsavtale med et regionalt helseforetak. Han fikk derfor refusjon fra Helfo for undersøkelser og øyeoperasjoner han utførte på pasienter. Til tross for dette tok legen betaling fra pasienter for de samme undersøkelsene og operasjonene han fikk refundert av Helfo. Alle pasientene måtte også betale et fast beløp for forskjellige tjenester som klinikken tilbød, uavhengig av om pasientene benyttet seg av disse tjenestene eller ikke. Legen hadde fått en advarsel fra Helsetilsynet for tilsvarende forhold tidligere samt krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt refusjon til Helfo.

Det er av avgjørende betydning at allmennheten har den nødvendige tillit til at tjenestene som tilbys er av god kvalitet, og at alle pasienter får nødvendig behandling uavhengig av økonomi eller hvor de bor. Det stilles derfor krav til legers yrkesutøvelse og at de opptrer redelig. Statens helsetilsyns vurderte at legens handlinger i vesentlig grad var egnet til å svekke allmennhetens tillit til ham som lege og til helsetjenesten generelt. Han ble derfor ansett uegnet til å være lege på grunn av atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon – øyelege

PDF