Hopp til hovedinnhold

I helsetjenestene er det i denne situasjonen behov for ekstraordinære tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet til diagnostisering og behandling av virussmittede og for å hindre spredning av smitte. Det får betydning for både behandling av virussmittede og helsetjenestetilbudet til andre pasienter og befolkningen for øvrig. Tiltakene kan blant annet innebære redusert tilgjengelighet til helsetjenester, nye arbeidsprosesser, annen bruk av medisinsk utstyr, andre kompetansekrav til helsepersonell og annen organisering av tjenestene enn det som normalt anses som anerkjent god faglig standard.

I kriser øker kravet til ledelse. Innenfor de rammer og forutsetninger som enhver tid gjelder, har ledere i helsetjenesten et særlig ansvar for å påse at det arbeides systematisk med å identifisere og redusere risiko ved de tiltakene som iverksettes. Pasienter og personell må være trygge på at kravene til kvalitet og sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt.

Det har vært reist spørsmål om helsepersonell risikerer reaksjoner fra tilsynsmyndighetene dersom det skjer alvorlige hendelser i sammenheng med de ekstraordinære tiltakene som nå iverksettes. Det korte svaret på dette er: nei. Helsepersonell kan trygt utøve sine oppgaver innenfor de rammer som er besluttet av myndighetene og lokal ledelse.

Generelt vil statsforvalterne og Statens helsetilsyn tilpasse tilsynsaktivitetene slik at virksomhetene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere situasjonen.

Vi vil imidlertid både innhente og følge opp informasjon der dette er nødvendig, for å påse at sikkerheten og kvaliteten i og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten blir tilstrekkelig ivaretatt.

Samlet oversikt over den mest sentrale informasjonen fra ulike myndigheter finner du her https://www.regjeringen.no/koronasituasjonen