Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet besluttet i desember 2019 å gjennomføre tilsyn med luftambulansetjenesten for å undersøke om befolkningen har fått og får forsvarlige luftambulansetjenester. Tilsynet gjennomføres i samarbeid med fylkesmennene i Nordland og i Troms og Finnmark.

Tilsynslaget består av fylkeslegen i Nordland og assisterende fylkeslege i Troms og Finnmark samt ansatte i Helsetilsynet med relevant helsefaglig og juridisk kompetanse. I tillegg er det engasjert to fagrevisorer. Tilsynet ledes av Helsetilsynet.

Tilsynslaget har gjennomført møter med fylkesmennene i Troms og Finnmark og Nordland. Det er også gjennomført møte med Luftfartstilsynet og med den ekspertgruppen HOD har nedsatt for å utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten. Videre er det påbegynt innhenting av informasjon fra AMK ved UNN og fra Luftambulansetjenesten HF.

Tilsynslaget hadde planlagt og varslet tilsynsbesøk på UNN, Nordlandssykehuset HF, Helgelandsykehuset HF, Finnmarksykehuset HF og hos Luftambulansetjenesten HF. Videre var det varslet besøk i fem kommuner i Troms og Finnmark og i Nordland og på en av flyoperatørens baser for å innhente informasjon om deres erfaringer. Tilsynet var planlagt gjennomført i løpet av våren med frist for rapport ved utgangen av juni.

Den 9. mars ble det besluttet at det ville innebære en uforholdsmessig belastning på helsetjenestene i kommuner og på spesialisthelsetjenesten å ta imot tilsynsmyndigheten. For tjenestene innebærer besøk av tilsynsmyndigheten å sette av tid til intervju og å fremskaffe ikke ubetydelig dokumentasjon på pasientforløp og styring. Vi skulle både gjennomgå pasientdata i flere AMK og intervjue ansatte og ledere i HF og RHF samt hos flyoperatøren.

Vi anså videre at det kunne innebære en smitterisiko å sende et tilsynslag på reise til møter med helsepersonell i ulike pasientnære virksomheter.  Sist men ikke minst var det allerede på det tidspunktet klart at fylkesmennene ville måtte prioritere arbeid med koronaepidemien. Tilsynet med luftambulansetjenesten er avhengig av fylkesmennenes kunnskap om og kontakt med tjenestene.

Vi varslet den 9. og 10. mars alle virksomhetene at vi på denne bakgrunn fant å måtte utsette tilsynet uten å angi dato for når det skulle gjenopptas.

Helsetilsynet har nå gjort en ny vurdering av planen for gjennomføringen av tilsynet.  De hensyn som var gjeldende 9. mars er gyldige i flere uker fremover. I tillegg til hensynet til smitte og belastning på helsetjenestene vil tilsynet i praksis vanskelig kunne gjennomføres med de reisebegrensninger som følger av lokalt besluttede karantenebestemmelser. Det er etter vår vurdering fortsatt nødvendig å gjennomføre et tilsyn med om befolkningen i nord har fått og får forsvarlig flyambulansetjeneste. Vi har derfor besluttet at tilsynet skal gjennomføres høsten 2020 med frist for rapport ved utgangen av 2020.