Hopp til hovedinnhold

Den hyppigste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen, er som tidligere år misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 10 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper var eneste grunnlag. For 31 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere andre grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere

Vi ga 269 reaksjoner til helsepersonell i 2019 mot 302 i 2018. Av reaksjonene var 112 rettet mot leger, 74 mot sykepleiere og 43 mot hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. Det var 40 leger som mistet autorisasjonen og 52 fikk advarsel. Videre mistet 9 leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B helt eller delvis. I 2019 mistet 49 sykepleiere og 33 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen.

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 24 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. Videre ga 18 helsepersonell frivillig avkall på autorisasjonen og 6 leger frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Begrenset autorisasjon

Vi begrenset autorisasjonen til 20 helsepersonell, av disse var 11 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller som allmennlege, eller må arbeide under veiledning.

Reaksjoner mot virksomheter – påpekte lovbrudd

Vi påpekte brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 51 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2019 mot 49 i 2018.

Statens helsetilsyn ga 3 pålegg med hjemmel i helseforskningsloven § 51 i 2019. Det ene pålegget gjaldt stans av 2 forskningsprosjekter, samt sletting av personopplysninger. Vi ga videre pålegg om nedleggelse av 1 biobank, og vi påla 1 forskningsprosjekt å slette personopplysninger. Vi ga 1 varsel om tvangsmulkt med hjemmel i helseforskningsloven § 53 til en virksomhet som ikke hadde oppfylt pålegget vi hadde gitt innen den fastsatt fristen.

Vi ga varsel om tvangsmulkt til 5 virksomheter som ikke hadde oppfylt opplysningsplikten til tilsynsmyndigheten, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-2. Sakene er avsluttet da virksomhetene etter pålegg oppfylte opplysningsplikten. Vi ga ikke pålegg om retting eller stenging og fastsatte heller ikke tvangsmulkt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 7-1.

Saker til politi/påtalemyndighet

I 2019 begjærte vi påtale mot 12 personell og mot 6 virksomheter. I 18 saker fant vi ikke grunnlag for å begjære påtale mot personell eller mot virksomheter.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2019 behandlet Helsetilsynet 151 søknader fra 131 helsepersonell. Vi innvilget 71 søknader helt eller delvis og avslo 92. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon, registreres begge utfallene. Summen av antall innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antall behandlede søknader.

Vi ga 23 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 23 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår. Vi opphevet etter søknad begrensningene i autorisasjonen til 23 helsepersonell. To leger fikk tilbake rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

Vi oversendte 79 klager på vedtakene våre til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd (HPN) 2019, det samme antallet som i 2018. HPN behandlet 109 klager på våre vedtak i 2019. De stadfestet 96 vedtak, omgjorde 8 vedtak helt eller delvis, og opphevet 5 vedtak. Videre avviste de 1 klage.

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2019 fikk Helsetilsynet 340 nye saker til behandling. Vi ferdigbehandlet 407 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av sakene som ble ferdigbehandlet, var 332 saker oversendt fra fylkesmennene, 37 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 38 startet hos Helsetilsynet.

Median saksbehandlingstid for de ferdigbehandlede tilsynssakene i 2019 var 4, 5 måneder, mot 4,6 måneder i 2018.

Antall saker behandlet av fylkesmennene

I 2019 avsluttet fylkesmennene 2930 tilsynssaker der helsepersonell og/eller virksomheter ble vurdert. I tillegg oversendte fylkesmennene 245 saker til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon mot helsepersonell. Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet, er hovedregelen at fylkesmennene avslutter saken. Antallet slike saker var 1579 i 2019, og det ble konstatert lovbrudd (minst ett) i 664 av dem.

 

 

Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2019 - fordelt på hvor saken startet

Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2019 - fordelt på hvor saken startet

Nb! Merk at noen tilsynssaker avsluttes uten administrativ reaksjon og noen tilsynssaker avsluttes med mer enn én administrativ reaksjon. I noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn en én autorisasjon/lisens.

* Nytt/sammenslått fylkesmannsembete f.o.m. 2019. Merk at noen av tilsynssakene ferdigbehandlet av Statens helsetilsyn i løpet av 2019 ble oversendt fra Fylkesmannen før sammenslåingen skjedde.