Hopp til hovedinnhold

Det ble tidlig kjent at eldre er en risikoutsatt gruppe for å bli smittet av koronaviruset. Særlig er de som bor på sykehjem utsatt. De er blant samfunnets mest sårbare. De fleste har flere underliggende og kroniske helseproblemer. Det har vist seg at smitten har kommet inn på flere sykehjem, noe som har vært svært krevende å håndtere for mange virksomheter. Mange beboerne har blitt smittet og det er registrert flere dødsfall. Godt over halvparten av alle dødsfall i Norge assosiert med covid-19 har skjedd i sykehjem.

Helsetilsynet har utarbeidet veiledning til fylkesmennenes oppfølging av sykehjem med påvist smitte. I veilederen beskrives ulike fremgangsmåter som kan benyttes og tema det kan være aktuelt å undersøke. Vi håper dette kan gi nyttig hjelp for fylkesmennenes oppfølging av sykehjem og andre omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, og bidra til at smittevernet blir ivaretatt på en god måte slik at pasientene får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Veiledning til fylkesmannens undersøkelser av smittevern ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Internserien 3/2020 Versjon: 18. juni 2020
PDF