Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) har besluttet å gjennomføre tilsyn med om befolkningen får forsvarlige luftambulansetjenester. Det er særlig i de to nordligste fylkene, og spesielt i (Troms og) Finnmark, det har vært rapportert om problemer med flytjenesten i 2018 og 2019.

Luftambulansetjenesten er nasjonal, det er derfor naturlig at tilsynet gjennomføres av Helsetilsynet som overordnet tilsynsmyndighet. For å sikre god kjennskap til lokale forhold i nord skal tilsynet gjennomføres i samarbeid med fylkesmennene i Nordland og i Troms og Finnmark.

Tilsynet skal gjennomføres av et tilsynslag sammensatt av deltakere fra Helsetilsynet, de to fylkesmannsembetene og fagrevisorer med erfaring fra tjenesten.  Det er betydelig kompetanse i tilsynslaget på felt som anses særlig relevant for luftambulansetjenesten som akuttmedisin, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, risiko- og sikkerhetsanalyse, tilsynsarbeid og jus. 

Tilsynet er nå i en planleggingsfase. Det vil bli startet opp med undersøkelser hos aktører i tjenesten i løpet av februar. Arbeidet med informasjonsinnhenting i spesialisthelsetjenesten og i kommunene vil deretter foregå fortløpende. Det vil foreligge en rapport med vurderinger og konklusjoner innen utgangen av juni 2020.

Tilsynslaget skal løpende informere ledelsen i de to fylkesmannsembetene og rapportere til direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen. 

Priv. til red.

Alle pressehenvendelser om tilsynet med luftambulansetjenestene kan rettes til direktør Jan Fredrik Andresen, via kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm, eller Helsetilsynets  pressetelefon 95 88 72 21.