Hopp til hovedinnhold

Tilgjengelighet til de sosiale tjenestene i Nav er valgt som tema fordi dette er et område hvor Statens helsetilsyn over tid har mottatt bekymring for svikt fra flere samfunnsaktører.

Statens helsetilsyn har besluttet at tilsynet skal skje som en undersøkelse av tematikken. Bakgrunnen for valg av metode er svak normering på området. Den svake normeringen gir rom for ulike vurderinger av hva som er forsvarlig tilgjengelighet.

Formålet med undersøkelsen er å gi en situasjonsbeskrivelse av tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i kommuner hvor fylkesmannen har vurdert at det er fare for svikt. Det skal undersøkes hvordan kommunen ivaretar tilgjengeligheten ved personlig oppmøte, per telefon og i de digitale løsningene. I tillegg skal noen organisatoriske forhold undersøkes. Undersøkelsen gjelder alle faser av kontakten med bruker, fra første henvendelse og gjennom hele saksbehandlings- og oppfølgingsprosessen. Fylkesmennene skal ikke vurdere og konkludere om praksis er i tråd med lov- og forskriftskrav.

Statens helsetilsyn har utarbeidet en veileder for gjennomføring av undersøkelsen. Statens helsetilsyn vil på bakgrunn av faktainformasjonen skrive en oppsummeringsrapport, hvor vi kommer med vurderinger og anbefalinger.

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Internserien 2/2020
PDF