Hopp til hovedinnhold

Under hele pandemien har politikere, fagpersoner og samfunnet for øvrig vært bekymret for hvordan barn og unge har det. At barn og unge skal skjermes har hele tiden vært et uttalt mål, men likevel rammer flere av smitteverntiltakene dem hardt. Det kommer frem mer kunnskap om hvordan pandemien virker inn på barn og unges livssituasjon, og det som blir presentert forsterker bekymringen. Helsetilsynet er særlig bekymret for barn og unge som på grunn av egen eller familiens situasjon er ekstra sårbare for konsekvenser av pandemien.

Mange av arenaene barn og unge vanligvis benytter, som barnehage, skole og ulike fritidsaktiviteter, har i perioder vært stengt eller hatt redusert/endret drift. Færre voksenpersoner har da mulighet til å følge med på om barn og unge har det bra. Kommunens helsestasjoner 0-5 år, skolehelsetjenester og helsestasjon for ungdom får da en særlig viktig rolle i å identifisere barn og unge som sliter og som har behov for hjelp til å takle problemer og bekymringer de har. Om kommunene ikke opprettholder driften av disse tjenestene, kan det fort få konsekvenser for barn og unges livssituasjon under pandemien.

Helsetilsynet har utarbeidet en veileder som statsforvalterne kan benytte om de ser behov for å igangsette tilsynsaktiviteter i en eller flere kommuner. Vi håper dette kan bidra til at kommunene sørger for at barn og unge som sliter blir oppdaget og at de får den hjelpen de har behov for.

Veileder for statsforvalternes tilsyn med om kommunen identifiserer og følger opp utsatte barn og unge under pandemien. Tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Internserien 4/2021
PDF