Hopp til hovedinnhold

Tilsynet skal gjennomføres i 2021 og 2022 og skal bidra til nødvendige forbedringsaktiviteter i alle landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker.

Barn og unge med psykiske lidelser er en sårbar pasientgruppe. Potensialet for å forebygge senere psykisk lidelse, er stort ved tidlig intervensjon. Konsekvensene av svikt i tjenestene kan være alvorlige for resten av livsløpet. Det er derfor viktig at tilsynet har størst mulig rekkevidde, og at det oppnås effekt i hele tjenesten. 

Tilsynet er innrettet mot oppstartfasene i pasientforløpet, som er helt avgjørende for at pasientene skal få gode og trygge tjenester.

Tilsynsmyndigheten skal undersøke om pasientforløpene preges av god fremdrift, kontinuitet og kvalitet i de ulike fasene. Tema for tilsynet er:

  • mottak og vurdering av henvisninger,
  • overholdelse av frist for oppstart av nødvendig helsehjelp,
  • utredning og diagnostisering, og
  • pasientens og/eller foresattes medvirkning.

Helseforetakene skal ved hjelp av åtte definerte sjekkpunkter undersøke om sentrale deler av deres pasientforløp innenfor psykisk helsevern for barn og unge, er i tråd med gjeldende regelverk og er forsvarlige. Alle sjekkpunktene er utarbeidet for å være tjenestenære indikatorer av betydning for pasientsikkerhet og tjenestekvalitet.

Avdekte lovbrudd skal følges opp av statsforvalterne, og tilsyn skal ikke avsluttes før tjenestene er dokumentert tilfredsstillende endret. En ny runde med egenvurderinger skal gjennomføres våren 2022 i alle poliklinikker der det er avdekket lovbrudd, og på alle sjekkpunkter som ikke var i tråd med kravene til pasientsikkerhet og kvalitet.