Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn har kartlagt kritiske system, risikovurderinger og nødrutiner for IKT-system ved 17 norske sykehus. Kartleggingen viser at virksomhetene har utarbeidet mange risikoanalyser for IKT-endringer, men de fleste risikoanalysene har fokus på tekniske forhold og lite på konsekvenser av IKT-bortfall i klinisk virksomhet.

De helseforetakene som er kartlagt, mangler også systematisk oversikt over hvilke IKT-saker som har størst konsekvens for forsvarlig helsehjelp og pasientsikkerhet. Ansvarsfordelingen mellom RHF, HF og IKT-driftsleverandør er uklar når det gjelder prioritering av slike saker.

Risikoen for svikt i helsetjenestene øker jo lenger IKT-bortfall varer. Sykehusene mister raskt oversikt over innlagte pasienter. I akuttmottakene har mange pasienter uavklarte tilstander, og risikoen for feilbehandling øker når man ikke kjenner pasientens sykehistorikk. Virksomhetene mangler i stor grad nødløsninger for tilgang til informasjon om nye pasienter når vanlig journalsystem er utilgjengelig. Flertallet av virksomhetene vurderer at det blir vesentlig risiko for svikt i helsetjenester etter mindre enn 2 timer når EPJ-system (elektronisk pasientjournal) faller bort.

Videre fant vi at helseforetakene arbeider systematisk med å utarbeide nødrutiner og sørger for at helsepersonellet øver på å bruke de. Virksomhetene har imidlertid for svake nødrutiner og/eller øvingsregimer for tekniske kommunikasjonsløsninger som alarmer og telefoni. Dette er kritisk fordi løsningene i stadig større grad baserer seg på IKT-nettverk, og dermed kan disse løsningene bli utilgjengelige samtidig som de andre systemene blir utilgjengelige. Disse mister da nødrutinen sine.

Kartleggingen avdekker også manglende konsistens i viktige data om pasientens legemiddelbruk. Til tross for kjente utfordringer med legemiddelinformasjon og visjon om «Én innbygger - én journal» har mange virksomheter innført nye system med dobbeltregistreringer, krav til ekstra pålogging og ekstra oppslag (pasientsøk) for helsepersonell.

Forsvarlig pasient- behandling uten IKT? Risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid ved 17 sykehus

Rapport fra Helsetilsynet 2/2021
PDF

Forsvarlig pasientbehandling uten IKT? Risikovurderinger, nødrutiner og forbedringsarbeid ved 17 sykehus

Rapport fra Helsetilsynet 2/2021

Forsidebilde av rapport 2/2021