Hopp til hovedinnhold

I forbindelse med Statens helsetilsyns 200-årsjubileum ble første bind av Helsedirektoratets og Helsetilsynets og forløpernes historie tilbake til 1809 utgitt. Professor i helseadministrasjon og statsvitenskap Ole Berg har nå skrevet bind to om årene 1983 til 1994, som blant annet omfatter kampen om nedleggelsen av Helsedirektoratet 1990–92 med helsedirektør Torbjørn Mork og departementsråd Jon Ola Norbom i hovedroller.

Den dragkampen mellom departement og direktorat som perioden var preget av, ble utløst da regjeringens forslag om å nedlegge Helsedirektoratet led nederlag i Stortinget i 1992, og Statens helsetilsyn oppsto fra 1994. Forvaltningsoppgavene ble i 2002 skilt ut og lagt til et nyopprettet Sosial- og helsedirektorat.

Disse årene var også en overgangsperiode, fra den gamle, nokså legestyrte helseforvaltning til en forvaltning preget av legestyrets begynnende forvitring. Det vokste frem sterkere politisk styring, men særlig vokste det frem en mer fagliggjort styring med premisser fra jusen, men også fra den økonomiske vitenskap – mål- og resultatstyring.

Overgangen fra det gamle til det nye styringsregime ble på forvaltningsnivå markert ved delingen av Helsedirektoratet i 1983. Deler av direktoratet fortsatte som helseavdeling i departementet, mens resten fortsatte som direktorat utenfor departementet. Helsedirektøren mistet sin strategiske rolle og direktoratet ble et mer teknisk iverksettende organ og et kontroll- og tilsynsorgan.

Boken gir også en gjennomgang og analyse av lovgivningshistorien og oppgavene med behovsovervåking, tilsyn, klagebehandling og kvalitetspolitikk knyttet til helsetjenesten.

Forfatterens leserveiledning

Dette bindet om helseforvaltningens utvikling er blitt mer omfattende enn det som opprinnelig var tenkt. Vi vil derfor si litt om hvordan det kan leses.

Bindet dreier seg om den viktige overgangen fra den gamle, såkalte medikratiske, helseforvaltningen til den mer spesialiserte og profesjonaliserte, ny ledelses-orienterte (NPM-moderniserte) helseforvaltningen vi siden har fått. Hele bindet preges av denne linjen. Man kan få tak i den ved å lese sammendraget (kap. 15). Bindet er imidlertid også skrevet slik at enkeltkapitler kan leses for seg.

Overgangen til den nye helseforvaltningen ble preget av dragkampen mellom departementet, etter hvert personifisert ved departementsråd Jon Ola Norbom og helsedirektør Torbjørn Mork. Denne dragkampen, som fikk sin dramatiske avslutning i Odelstinget i juni 1992, omtales i del I, kapitlene 1 til 5. Denne delen kan leses for seg. Det samme kan del II, hvor den indre organisasjonsutvikling i departement og direktorat blir omtalt (kap. 6-9), og del III (kap. 10-14), hvor helseforvaltningens oppgaver, som tilsyn og klagebehandling (12 og 13) og kvalitetsforvaltning (14), blir omtalt. Kapitlene 4 og 9, hvor Norbom og Mork portretteres, kan også leses for seg.

Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2009. Del 2: 1983–1994 – Den nye helseforvaltning vokser frem, akkompagnert av dragkampen mellom departement og direktorat. Av Ole Berg

Rapport fra helsetilsynet 7/2020

Bilde av forsiden