Hopp til hovedinnhold

I 2020 mistet 117 helsepersonell til sammen 128 autorisasjoner. Dette er en nedgang sammenlignet med 2019.

Den hyppigste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen, er som tidligere år misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 9 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper var eneste grunnlag. For 28 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere andre grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere

Vi ga 209 reaksjoner til helsepersonell i 2020 mot 269 i 2019. Av reaksjonene var 82 rettet mot leger, 63 mot sykepleiere og 25 mot hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere. Det var 30 leger som mistet autorisasjonen og 36 fikk advarsel. Videre mistet 4 leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

I 2020 mistet 49 sykepleiere og 21 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen.

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 24 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. Det var 14 helsepersonell som ga frivillig avkall på autorisasjonen og 4 leger som ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Begrenset autorisasjon

Vi begrenset autorisasjonen til 17 helsepersonell, av disse var 11 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller må arbeide under veiledning.

Reaksjoner mot virksomheter – påpekte lovbrudd

Vi påpekte brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 39 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2020 mot 51 i 2019.

Statens  helsetilsyn ga ikke pålegg med hjemmel i helseforskningsloven § 51 i 20 eller varsel om tvangsmulkt med hjemmel i helseforskningsloven § 53. Vi ga ikke pålegg om retting eller stenging og fastsatte heller ikke tvangsmulkt med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 7-1.

Saker til politi/påtalemyndighet

I 2020 begjærte vi påtale mot 6 helsepersonell.  I 9 saker fant vi ikke grunnlag for å begjære påtale mot personell eller mot virksomheter.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2020 behandlet Helsetilsynet 168 søknader fra 153 helsepersonell. Vi innvilget 73 søknader helt eller delvis og avslo 115. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon, registreres begge utfallene. Summen av antall innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antall behandlede søknader.

Vi ga 16 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 25 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår. Vi opphevet etter søknad begrensningene i autorisasjonen til 30 helsepersonell. To leger fikk tilbake rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

I 2020 oversendte Helsetilsynet 66 klager på vedtakene våre til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd (HPN), mot 79 i 2019.  Av de oversendte klagene var 42 klager på vedtak om administrativ reaksjon, inkludert 8 suspensjonsvedtak. Det var 24 klager som gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon/begrenset autorisasjon.

HPN behandlet 76 klager på våre vedtak i 2020. De opprettholdt 73 vedtak, omgjorde 2 vedtak og avviste 1 klage.

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2020 fikk Helsetilsynet 315 nye saker til behandling. Vi ferdigbehandlet 307 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av sakene som ble ferdigbehandlet, var 239 saker oversendt fra statsforvalterne, 28 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 40 startet hos Helsetilsynet.

Median saksbehandlingstid for avsluttede tilsynssaker i 2020 var 4, 8 måneder, mot 4,5 måneder i 2019.

Antall saker behandlet av statsforvalterne

I 2020 avsluttet statsforvalterne 2469 tilsynssaker der helsepersonell og/eller virksomheter ble vurdert. I 1732 av sakene vurderte statsforvalterne virksomheter, enten alene eller sammen med personell i samme sak. I 692 av sakene ble det påpekt lovbrudd hos virksomheten. Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet, er hovedregelen at statsforvalterne avslutter saken.

 

Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2020 - fordelt på hvor saken startet

 Tabell 4 Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2020 - fordelt på hvor saken startet

I noen saker er det gitt mer enn én reaksjon, og i noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon/lisens