Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet har i saken vurdert de aktuelle legenes diagnostikk, behandling og oppfølging av flere pasienter i perioden 2016-2019. Saken har medført at den ene legen har fått sin autorisasjon begrenset og den andre har fått sin autorisasjon tilbakekalt.

Helsetilsynet har videre kommet til at sykehuset over tid har drevet med for stor risiko. I vurderingen er det lagt vekt på at helseforetaket ikke sørget for at de aktuelle legene hadde nødvendig kompetanse og erfaring innen aktuelle fagfelt, og at ledelsen ikke fulgte opp dette med tilstrekkelige risikoreduserende tiltak. Sykehuset har dermed brutt sin plikt til å tilby pasienter forsvarlige helsetjenester. Som følge av dette er flere ortopediske operasjoner ikke utført forsvarlig og flere pasienter er påført irreversibel skade. Helseforetaket må iverksette nødvendige tiltak for å ha kontroll med at alle operasjoner gjennomføres av personell med nødvendig kompetanse og erfaring, og slik at eventuell svikt kan oppdages og rettes. Statsforvalteren i Agder vil følge opp dette.

Avgjørelse i tilsynssak – brudd på helselovgivningen

Vedtak i tilsynssak 19.1.21