Hopp til hovedinnhold

Da koronapandemien traff Norge i mars 2020, med påfølgende nedstenging av tilbud og tjenester i samfunnet, ga flere instanser uttrykk for bekymring over hvordan pandemien ville påvirke tilbud og tjenester særlig rettet inn mot sårbare barn og unge. Statsforvalterne gjennomfører regelmessige tilsyn med barneverninstitusjonene, og Statens helsetilsyn har valgt å ta utgangspunkt i deres tilsynsrapporter for å bringe frem kunnskap om konsekvenser av pandemien for barn og unge på barneverninstitusjon.

Vår gjennomgang viser et bilde av stor variasjon i hvordan barneverninstitusjonene og tilgrensende tjenester har respondert på pandemien, og hvordan dette igjen har påvirket barn og unge. For noen har pandemien i liten grad påvirket dem og deres tilbud og tjenester, for andre barn og unge har konsekvensene og belastningene vært store.

  • Noen barn og unge har blitt forsinket i sin skolegang eller falt ut av skolen
  • Hjemmeundervisning har fungert fint for noen, mens andre ikke har fått den oppfølgingen eller tilretteleggingen de har hatt behov for.
  • Det er stor variasjon i hvorvidt barn og unge med behandlingstilbud hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) har fått behandling, eller om behandlingen har blitt utsatt eller bortfalt helt.
  • Noen barn har opplevd å få sine samvær med foreldre, søsken eller andre omsorgspersoner utsatt eller avlyst.
  • I nær samtlige tilsynsrapporter fremkommer det at barn og unge har fått god og tilstrekkelig informasjon om koronapandemien.
  • Tilsynsrapportene viser stor variasjon i iverksatte smitteverntiltak blant institusjonene, hvor noen har gått langt strengere til verks enn andre.
  • Flere barn og unge ga uttrykk for engstelse og bekymringer knyttet til pandemien og overfor de endringer som skjedde i hverdagen på institusjonen.
  • De fleste barn og unge utviser forståelse for nødvendigheten av ulike smitteverntiltak. Samtidig fremkommer det også informasjon om uro og utageringer ved enkelte institusjoner.
  • Flere barn og unge oppgir å savne venner og sier at de kjeder seg mye på institusjonen. Andre igjen får tilrettelagt for vennesamvær og tilbud om en rekke aktiviteter.

Statens helsetilsyn finner det svært bekymringsfullt at noen barn og unge i barneverninstitusjon ikke har fått den hjelpen de har behov for og krav på under pandemien.

Det er også bekymringsfullt at tilsynsrapportene avdekker så stor variasjon i hvilken tilrettelegging, oppfølging og kompensering institusjonene og tilgrensende tjenester tilbyr som følge av bortfall/endring av tjenester og tilbud til barn og unge. Med tanke på at samfunnet nå er inne i en ny periode med nedstengte tilbud og tjenester, vil Helsetilsynet be statsforvalterne om at de ved fremtidige institusjonstilsyn særlig følger med på institusjonenes praktisering av smittevern og deres pådriverrolle overfor andre tilgrensende tjenester. 

Barn og unge på barneverninstitusjon under koronapandemien – gjennomgang av 254 tilsynsrapporter. «Eg er dritlei av all koronaen!»

Rapport fra Helsetilsynet 3/2021
PDF

Barn og unge på barneverninstitusjon under koronapandemien – gjennomgang av 254 tilsynsrapporter «Eg er dritlei av all koronaen!»

Rapport fra Helsetilsynet 3/2021

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 3/2021