Hopp til hovedinnhold

Under samlingen delte Helsetilsynet våre erfaringer fra tilsyn, læringspunkter og viktige aspekter ved å være en lærende organisasjon. Vi presenterte også hvordan vi håndterer varsler om alvorlige hendelser, og delte statistikk for mottatte varsler kommunehelsetjenesten.

Vi presenterte hovedfunnene fra fem tilsynssaker fra i år, knyttet til legemiddelhåndtering og ivaretakelse av urolige pasienter. I disse sakene ble det identifisert at mangler ved kommunikasjon og informasjonsflyt var en vesentlig faktor for at de alvorlige hendelsene kunne skje.

Vi understreket behovet for forbedringer av gjeldende systemer for formelle og uformelle kommunikasjonskanaler for å forhindre lignende hendelser i fremtiden, og pekte på at tiltak må tilpasses de lokale forholdene i kommunen.

Arrangementet inkluderte også innlegg fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Buskerud) om implementeringsprosess, og Arbeidstilsynet holdt et innlegg om arbeidsmiljø og psykologisk trygghet.

– Å delta på slike samlinger og seminarer gir oss mulighet til å nå bredt ut med våre erfaringer fra tilsyn, høre om våre erfaringer stemmer med deres, og motta informasjon om eventuelle utfordringer i tjenestene, sier Mentzoni, Fredheim og Mørk på samlingen.

Tilsyn viser at det er mange felles utfordringer fra nord til sør og i store og små kommuner.

– Vi opplever at våre funn og erfaringsdeling er relevant, og vi får flere kommuner til å lære av hverandre. Tilsyn virker! avslutter de.

KlinObs kommune er en trinnvis modell for å styrke klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten. En kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov». Beskrivelsen er hentet fra USHTs hjemmesider Klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten (utviklingssenter.no)