Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet har etter en helhetsvurdering kommet til at psykiateren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig, på bakgrunn av vedvarende faglig svikt, manglende rolleforståelse og mangelfull journalføring.

Bakgrunn

Helsetilsynets vedtak bygger på en vurdering av til sammen sju tilsynssaker knyttet til psykiaterens praksis, som ble oversendt fra Statsforvalteren i Oslo og Viken mellom juni og oktober i 2023. Flere av sakene ble opprettet etter klager fra pasienter, i tillegg er en tidligere tilsynssak fra 2004 gjenåpnet og vurdert på ny med et bredere anlagt tilsyn.

Hva har vi vurdert?

Statens helsetilsyn har vurdert psykiaterens yrkesutøvelse. Vurderingen har omfattet utredning, behandlingsplanlegging, evaluering, rekvirering av vanedannende legemidler med mer. Dette er viktig for pasientsikkerhet og forsvarlighet. I tillegg er psykiaterens rolleforståelse, atferd og journalføring vurdert.   

Hva har vi vurdert psykiaterens handlinger opp mot?

Når tilsynsmyndigheten vurderer om pasienter har fått forsvarlig helsehjelp, tar vi utgangspunkt i hva som er god praksis slik den er beskrevet blant annet i faglige retningslinjer og veiledere.

Helsetilsynet har gjort en selvstendig vurdering av sakene som Statsforvalteren oversendte. Vi har gått gjennom alle sakenes dokumenter som består av et omfattende materiale med blant annet journalopplysninger, sakkyndig erklæringer, Statsforvalterens vurderinger og uttalelser fra psykiateren, pasientene og deres advokater.

Hvordan har vi konkludert?

Vår vurdering er at psykiaterens yrkesutøvelse – over tid, fra de eldste sakene som går over 20 år tilbake i tid og frem til behandling som nylig er avsluttet – ikke har vært i samsvar med faglige retningslinjer, helsepersonelloven og annet relevant regelverk. Avvikene er så omfattende at Helsetilsynet har funnet det nødvendig å tilbakekalle psykiaterens autorisasjon.  

Klageadgang

Helsepersonell som har mistet sin autorisasjon har rett til å klage på Helsetilsynets vedtak. Statens helsepersonellnemd er klageinstansen som kan overprøve Helsetilsynets vedtak.

Kontaktinformasjon:

Epost:
Innsynsbegjæring kan sendes til