Hopp til hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementets høring følger opp rapporten fra Pasientovergrepsutvalget, som foreslo tiltak overfor helsepersonell som har begått overgrep mot pasienter og brukere.

– Vi er enige i at det er behov for mer treffsikre virkemidler for å bedre pasientsikkerheten og tillit til helsetjenestene, sier Heidi Merete Rudi, som er konstituert direktør i Statens helsetilsyn. Alle som får helsehjelp skal kunne være trygge på at de ikke vil bli utsatt for grenseoverskridende adferd eller misbruk fra helsepersonell.

Helsetilsynet anbefaler at det utredes nærmere hvordan de foreslåtte lovendringene vil slå ut i andre sakstyper enn dem Pasientovergrepsutvalget omtalte. Helsetilsynet støtter videre Pasientovergrepsutvalgets anbefaling om å se nærmere på løsninger i skjæringspunktet mellom helse- og strafferett. Det bør utredes hva som bør være Helsetilsynets virkemidler som forvaltningsorgan og tilsynsmyndighet, og hva som bør være strafferettslige virkemidler som behandles i domstolene.

Høringssvar - endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven