Hopp til hovedinnhold

Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år bor i egne asylmottak i Norge. Det er UDI som har omsorgsansvaret for disse barna, mens barnevernet har omsorgen for de som er under 15. I fjor kom en ny forskrift om omsorgen for dem over 15 og en ny tilsynsordning for å kontrollere om kravene i forskriften følges av UDI og de som driver mottakene på vegne av UDI. Helsetilsynet er overordnet faglig myndighet for tilsynet, mens det er statsforvalteren i Oslo og Viken som fører tilsynet.

Det første tilsynet er nå utført med Toten asylmottak og viser alvorlige lovbrudd på omsorgsforskriften. Temaet for tilsynet var bemanning og kompetanse.

I tilsynsrapporten konkluderes det med lovbrudd på to områder. Det ene lovbruddet gjelder temaet for tilsynet, bemanning og kompetanse, mens det andre gjelder beboernes integritetsvern.

Bakgrunnen for statsforvalterens konklusjon er det de vurderer som store mangler knyttet til systematikken i opplæring, veiledning og oppfølging av de ansatte. De vurderer også at mottaket ikke har lagt til rette for en bemanning med tilstrekkelig kompetanse til å sikre forsvarlig omsorg, trygghet og god utvikling for beboerne.

Under tilsynet kom det også fram at ungdommene opplevde liten eller ingen reell mulighet til å klage på ansatte eller behandlingen de får ved mottaket, av frykt for konsekvenser. Flere var redde for å bli sendt ut av landet dersom de ikke gjorde som forventet. Flere av ungdommene fortalte og om truende oppførsel fra ansatte ved mottaket, og om en beboer som ble utsatt for fysisk vold. Forholdet ble kort tid etter tilsynet meldt til UDI og driftsoperatør.