Hopp til hovedinnhold

De fleste tilsynssakene behandles og avgjøres av statsforvalterne. Tallet på saker som er behandlet av Statens helsetilsyn, er derfor relativt lavt sammenlignet med det totale antall behandlede saker.

Men når statsforvalterne mener det kan være grunnlag for gi administrative reaksjoner til helsepersonell eller til virksomheter, oversendes saken til Statens helsetilsyn som har myndighet til å gi slike reaksjoner. Det kan være å begrense eller tilbakekalle helsepersonells autorisasjon eller gi pålegg eller tvangsmulkt til virksomheter.

Reaksjonen advarsel ble opphevet 1. juli 2022. Fra samme dag ble reaksjonen faglig pålegg innført, som kan gis både av Statsforvalterne og Statens helsetilsyn. Det ble ikke gitt faglig pålegg i 2022.

Antall saker og saksbehandlingstid

I 2022 fikk Helsetilsynet 284 nye saker til behandling. Vi ferdigbehandlet 289 saker der vi førte tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Av sakene vi ferdigbehandlet, var 202 oversendt fra statsforvalterne, 42 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 45 startet hos Helsetilsynet.

Median saksbehandlingstid for avsluttede tilsynssaker i 2022 var 4,3 måneder, mot 5,4 måneder i 2021.

Antall saker behandlet av statsforvalterne

Tallene for behandlede saker hos statsforvalteren for 2022 foreligger ikke ennå. De vil offentliggjøres i Helsetilsynets årsrapport for 2022.

Flest reaksjoner til leger og sykepleiere

Vi ga 199 reaksjoner til helsepersonell i 2022, mot 230 i 2021. Av reaksjonene var 76 til leger, 64 til sykepleiere og 29 til helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/hjelpepleiere. Det var 37 leger som mistet autorisasjonen og 15 fikk advarsel. Videre mistet 6 leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

I 2022 mistet 55 sykepleiere og 24 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere autorisasjonen.

Suspensjoner og frivillig avkall

Statens helsetilsyn suspenderte autorisasjonen til 14 helsepersonell, mens saken deres ble behandlet. Det var 19 helsepersonell som ga frivillig avkall på autorisasjonen og 1 lege som ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Begrenset autorisasjon

Vi begrenset autorisasjonen til 33 helsepersonell, av disse var 17 leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller bare arbeide innenfor et begrenset fagområde eller i en bestemt stilling.

Tilbakekall av autorisasjon/lisens

I 2022 mistet 132 helsepersonell til sammen 138 autorisasjoner. Dette er en nedgang på 21 sammenlignet med 2021.

Den hyppigste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen, er som tidligere år misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Vi tilbakekalte autorisasjonen til 10 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper, var eneste grunnlag. For 37 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter/kunnskaper ett av flere grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget.

Reaksjoner til virksomheter – påpekte lovbrudd

I 2022 påpekte vi brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 22 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, mot 34 i 2021.

Statens helsetilsyn ga i 2022 ett pålegg med hjemmel i helseforskningsloven § 5, men ingen varsler om tvangsmulkt med hjemmel i helseforskningsloven § 53. Vi ga ingen pålegg om retting eller stenging etter helsetilsynsloven § 8 eller fastsatte tvangsmulkt etter helsetilsynsloven § 9, jf. spesialisthelsetjenesten § 1-2.

Saker til politi/påtalemyndighet

Fra 1. juli 2022 er ordningen med påtalebegjæring fra offentlig myndighet bortfalt. Men i mange saker ønsker påtalemyndigheten likevel anbefalinger fra fagmyndigheten. Statistikken for 2022 blir derfor to-delt.

I perioden 1. januar-30. juni 2022 begjærte vi påtale i én sak, mens vi i 7 saker ikke fant grunnlag for å begjære påtale. I perioden 1. juli-31. desember 2022 behandlet vi 3 saker, der vi ikke anbefalte straffeforfølgning.

Vi anmeldte 12 helsepersonell til politiet for vurdering av mulig straffbart forhold. Videre anmeldte vi de ansvarlige for et helseforskningsprosjekt for brudd på helseforskningsloven.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2022 behandlet Helsetilsynet 130 søknader fra 115 helsepersonell. Vi innvilget 52 søknader helt eller delvis og avslo 87. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon, registreres begge utfallene. Summen av antall innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antall behandlede søknader.

Vi ga 17 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 15 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår. Vi opphevet etter søknad begrensningene i autorisasjonen til 18 helsepersonell. To leger fikk tilbake rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Klager på Statens helsetilsyns vedtak

I 2022 oversendte Helsetilsynet 72 klager på vedtakene våre til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd (HPN), mot 67 i 2021. Av de oversendte klagene var 53 klager på vedtak om administrativ reaksjon, inkludert 4 suspensjonsvedtak. Det var 18 klager som gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon/begrenset autorisasjon.

HPN behandlet 39 klager på våre vedtak i 2022. De opprettholdt 30 vedtak, omgjorde 7 og opphevet 2 vedtak.

Antall tilsynssaker behandlet av Statens helsetilsyn og antall reaksjoner 2013-2022 (tabell og figur)

År Avsluttet med minst én reaksjon  Avsluttet uten reaksjon
2013 241 126
2014 285 118
2015 409 187
2016 284 144
2017 324 129
2018 333 137
2019 294 115
2020 220 87
2021 252 143
2022 207 82

 

Typer reaksjoner fra Statens helsetilsyn til helsepersonell fordelt på helsepersonellkategorier i 2022 (tabell og figur)

Yrkesgruppe Advarsel - antall t.o.m. 30. juni 2022 Begrenset autorisasjon eller lisens Tilbakekall av autorisasjon eller lisens Tilbakekall av rekvirerings- rett helt/delvis Tilbakekall av  spesialist-godkjenning SUM
Leger 15 17 37 6 1 76
Tannleger     4     4
Psykologer   3 5     8
Sykepleiere 2 7 55     64
Fysioterapeuter 1 1 4     6
Vernepleiere 1   4     5
Hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere/  helsefagarbeidere 1 4 24     29
Annet autorisert helsepersonell 1 1 5     7
SUM 21 33 138 6 1 199

*Reaksjonen Advarsel ble opphevet 1. juli 2022. Fra samme ble reaksjonen Faglig pålegg innført. Det ble ikke gitt faglig pålegg i 2022.

Årsak til tilbakekall av autorisasjon/lisens for 2022 fordelt på helsepersonellkategori (tabell og figur)

Årsaker for tilbakekall av autorisasjon/lisens  Leger Sykepleiere Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere Andre Sum i 2022
Helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen 9 12 11 5 37
Ikke innrettet seg etter advarsel 1       1
Brudd vilkår begrenset autorisasjon 2       2
Rusmiddelbruk 9 32 12 8 61
Legemiddeltyveri   18 5 1 24
Seksuell utnytting av pasient/bruker 2 4 3 3 12
Rollesammenblanding       1 1
Annen atferd i yrkesutøvelsen 3 5 8 6 22
Annen atferd utenfor yrkesutøvelsen  2 5 5 5 17
Sykdom 2 1 2   5
Mistet godkjenning i utlandet 14 10   4 28
Sum årsaker* 44 87 46 33 210
Antall tilbakekalte autorisasjoner 37 55 24 22 138
Antall helsepersonell         132

* Det kan være flere årsaker til at autorisasjon/lisens blir tilbakekalt i én enkelt sak. Tallet på vurderingsgrunnlag/årsak er derfor høyere enn tallet på tilbakekalte autorisasjoner/lisenser.

** I noen saker har ett og samme helsepersonell fått tilbakekalt flere autorisasjoner (f.eks. både autorisasjon som lege og sykepleier). Tallet på tilbakekalte autorisasjoner er derfor noe høyere enn antall helsepersonell.

Fordeling av reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn i 2022 - fordelt på hvor saken startet 

Saken startet hos

Antall avsluttede saker

Antall administrative reaksjoner til helsepersonell / påpekte lovbrudd overfor virksomheter

Helsepersonell

Virksomhet

SUM

Tilbakekall autorisasjon/ lisens

Advarsel antall t.o.m. 30. juni 2022

Begrensning autorisasjon/ lisens

Tilbakekall av spes. godkjenning

Tilbakekal rekv.rett i gr. A og eller gr. B

Påpekt lovbrudd

Oslo og Viken

67

41

5

9

 

1

1

57

Innlandet

11

3

2

2

   

 

7

Vestfold og Telemark

24

10

 

7

1

 

1

19

Agder

11

3

1

3

 

1

1

9

Rogaland

12

9

1

1

     

11

Vestland

19

9

2

1

     

12

Møre og Romsdal

15

5

3

2

 

1

1

12

Trøndelag

18

8

1

3

     

12

Nordland

14

5

2

3

     

10

Troms og Finnmark

11

4

1

2

   

1

8

Statens helsetilsyn

45

4

3

 

 

 

17

24

Utenlandsk tilsyns-myndighet

42

37

 

 

 

3

 

40

SUM

289

138

21

33

1

6

22

221

Merk at noen tilsynssaker avsluttes uten administrativ reaksjon og noen tilsynssaker avsluttes med mer enn én administrativ reaksjon. I noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon/lisens.