Hopp til hovedinnhold

Datagrunnlaget i rapporten består av informasjon som tilsynsmyndighetene får ved å opprette tilsynssaker, behandle klagesaker og utføre planlagte tilsyn. Informasjonen gir dermed ikke et fullt ut representativt bilde og beskriver ikke tilstanden i barnevernet som helhet, men gir et innblikk i områder og temaer som har vært fremtredende for statsforvalterne i tilsynsarbeidet.

Mange tjenester gir barn og familier god hjelp, men det er stor variasjon i kvaliteten

Det er viktig å understreke at mange tjenester lykkes i å gi barn og familier god hjelp. Samtidig er det flere av statsforvalterne som trekker fram stor variasjon i kvaliteten, og tilsynet viser også svikt og at det får alvorlige konsekvenser for barn når tjenestene ikke lykkes i å gi god hjelp.

Fortsatt store utfordringer i barneverninstitusjonene

Statsforvalternes tilsyn i barneverninstitusjonene fremhever at behovene til mange av barna ikke dekkes av  institusjonens rammer, ustabil bemanning gir økt utrygghet og uforutsigbarhet for barna, og at det er en vedvarende utfordring med manglende samarbeid med andre sektorer. Utfordringene gir innblikk i en alvorlig situasjon som vil kunne få negative konsekvenser for noen av de mest sårbare og utsatte barna. Institusjonens oppdrag om å verne og beskytte barn fra situasjoner som kan være skadelige for dem, bør sees i sammenheng med økningen i antall tvangsprotokoller, særlig i akutte faresituasjoner. Antall tvangsprotokoller har økt med over 40 prosent på landsbasis fra 2022 til 2023. Bruk av tvang, og andre inngrep er alvorlig for barna det gjelder. Helsetilsynet vil følge med på denne utviklingen, og fremhever at denne bør forstås i en helhetlig kontekst med de øvrige utfordringene på dette området.

Funnene i rapporten indikerer samlet en systemsvikt

Helsetilsynet mener det er helt nødvendig å se utfordringene i sammenheng. Særlig gjelder dette manglende samhandling, brudd på bistandsplikten og utfordringene institusjonene har for å gi barna forsvarlig omsorg. Dette bør også ses i sammenheng med hvilke tiltak som er iverksatt på tidligere tidspunkt. Svikt på disse områdene kan få alvorlige konsekvenser for barn som allerede er i en sårbar posisjon.

Det er de siste årene iverksatt flere tiltak på barnevernsfeltet for å bedre kvaliteten i barnevernet og styrke barn og foreldres rettssikkerhet, men vi mener dette ikke er tilstrekkelig. Det haster å få på plass gode helhetlige tiltak. Som vi påpekte høsten 2023 i rapporten «Gjennomgang av saker der barn med tilknytning til barnevernsinstitusjon har mistet livet» mener vi målet må være at tjenestene tilpasser seg barnas behov, ikke at barna må tilpasse seg tjenestene. Helsetilsynet vil fremover også arbeide for at tilsynet med tjenestene blir godt koordinert, og få statsforvalterne til å undersøke samarbeid på tvers av tjenester slik at helheten i barns behov og i tjenestene de mottar blir vurdert.