Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Rapport fra Helsetilsynet

Tilsynsaktiviteter på barnevernsområdet – en sammenstilling og analyse av tilsynserfaringer og tilsynsfunn i 2022 og 2023

Rapport fra Helsetilsynet 4/2024

Jenta med bamsen. Bygningene omringer barnet. Forsidebildet.

Rapporten er svar på et nytt fast oppdrag fra Barne – og familiedepartementet om å sammenstille og analysere tilsynsfunn og tilsynserfaringer i barnevernet. Datagrunnlaget i rapporten består av informasjon som tilsynsmyndighetene får ved å opprette tilsynssaker, behandle klagesaker, og utføre planlagte tilsyn ved barnevernsinstitusjoner. Informasjonen gir ikke et representativt bilde eller beskriver ikke tilstanden i barnevernet som helhet, men gir et innblikk i områder og temaer som har vært fremtredende for statsforvalterne i tilsynsarbeidet. Gjennomgangen er basert på tilsynsaktiviteter hos statsforvalterne i 2022 og 2023.

Rapporten trekker frem ni temaer som vi mener viser sentrale eller alvorlige tilsynsfunn:

  • Barns medvirkning
  • Hjelpetiltak og ettervern
  • Barnevernstjenestens forvaltningskompetanse
  • Samarbeid med foreldre 
  • Samhandling mellom tjenester og manglende oppfølging av barn og foreldre
  • Bufetats bistandsplikt
  • Barnevernsinstitusjonene og tvangsprotokoller
  • Saker om medhold i klager på tvang i akutte faresituasjoner 
  • Overgrep og grenseoverskridende atferd mot barn på institusjon

Funnene i rapporten indikerer samlet en systemsvikt. Vi mener det er helt nødvendig å se utfordringene i sammenheng. Særlig gjelder dette manglende samhandling, brudd på bistandsplikten og utfordringene institusjonene har for å gi barna forsvarlig omsorg. Dette bør også ses i sammenheng med hvilke tiltak som er iverksatt på tidligere tidspunkt. Svikt på disse områdene kan få alvorlige konsekvenser for barn som allerede er i en sårbar posisjon. Overgripende for de fleste utfordringer er hvor viktig det er med god forvaltningskompetanse.

Det er de siste årene iverksatt flere tiltak på barnevernsfeltet for å bedre kvaliteten i barnevernet og styrke barn og foreldres rettssikkerhet, men vi mener dette ikke er tilstrekkelig. Det haster å få på plass gode helhetlige tiltak.

ISBN 978-82-93595-59-5

Tilsynsaktiviteter på barnevernsområdet – en sammenstilling og analyse av tilsynserfaringer og tilsynsfunn i 2022 og 2023

Rapport fra Helsetilsynet 4/2024
PDF