Hopp til hovedinnhold

Forberedelser I – oppstart av tilsynet (5.1, 5.3 og 5.4)

 • fastsette tilsynets tema, omfang og krav (juridiske målestokker)
 • fastsette hvilke organisasjonsenheter tilsynet skal omfatte
 • peke ut revisjonsleder og velge revisorer
 • vurdere samsvar mellom tilsynets oppgaver og omfang og tilgjengelige ressurser. Ut ifra en samlet vurdering bestemme om tilsynet er gjennomførbart
 • varsle tilsyn
 • etablere den første kontakten med virksomheten
 • innhente relevante dokumenter

Dokumentgjennomgang (5.5)

 • gjennomgå aktuelle styrende dokumenter og resultatdokumenter

Forberedelser II – planlegging av tilsynsbesøket (5.6 og 5.7)

 • vurdere behov for og evt. gjennomføre formøte og samtaler med pasienter/brukere/pårørende og/eller samarbeidende etater
 • utarbeide program for tilsynsbesøket
 • fordele oppgavene i tilsynslaget, klargjøre roller og ansvar for ev. observatør
 • planlegge systematisk informasjonsinnhenting, utarbeide arbeidsdokumenter for bruk ved intervju og ved gjennomgang av resultatdokumenter

Tilsynsbesøket (5.8)

 • gjennomføre informasjonsmøte hos virksomheten
 • innhente, bekrefte og vurdere informasjon fra intervjuer, gjennomgang av journaler/mapper/annen resultatdokumentasjon og ev. befaring og stikkprøver
 • vurdere informasjon om de faktiske forhold opp mot kravene
 • (hvis mulig) trekke en foreløpig konklusjon om det foreligger lovbrudd eller ikke, om tjenestemottakerne får gode og trygge tjenester som resultat av systematisk styring
 • Gjennomføre oppsummerende møte

Utarbeide, godkjenne og distribuere tilsynsrapporten (6)

 • utarbeide utkast til rapport som oversendes virksomheten for bekreftelse, ev. korrigering av faktiske forhold
 • ferdigstille, distribuere og godkjenne endelig rapport

Oppfølging av tilsynet (7 og 8)