Hopp til hovedinnhold

Risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer, som er grunnlag for tilsynet, er plassert under Planlagt tilsyn generelt.

Tilsynssaker og varsel om alvorlig hendelse

Stoff om hendelsesbasert tilsyn finnes i Om tilsynssaker, og publiserte avgjørelser i enkeltsaker i Avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Tilsynssaker der helsepersonellet har hatt en seksuell relasjon til pasient/bruker eller utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger – rapport fra en intern gjennomgang
Internserien 2/2022

PDF

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell i tilsynssaker
Internserien 7/2020. Erstatter Internserien 6/2012

PDF

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker på helse - og omsorgstjenesteområdet
Internserien 2/2018 (pdf) Sist vedtatt 4. oktober 2021. Erstatter Internserien 6/2010)

PDF

Håndtering og oppfølging av alvorlige hendelser som skjer i fødeinstitusjonene. Veileder for andre tilsynsaktiviteter 2016
Internserien 6/2016 (pdf)

PDF

Veileder for fylkesmannen i behandling av rekvireringssaker
Internserien 3/2016. Erstatter Internserien 6/2009

PDF

Veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven. Internserien 4/2015. Erstattet av Veiledning for tilsynssaker på sosial- og barnevernområdet (ikke publisert på internett)

Veileder i behandling av tilsynssaker etter sosialtjenesteloven. Internserien 2/2015. Erstattet av Veiledning for tilsynssaker på sosial- og barnevernområdet (ikke publisert på internett)

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I (saksbehandlingsveileder for fylkesmannen). Internserien 2/2009. Ble 21.9.2021 erstattet av Veiledning for statsforvalterens behandling av tilsynssaker (helse- og omsorgstjenesten)

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del II (saksbehandlingsveileder for Statens helsetilsyn). Internserien 1/2010. Ble 1.7.2022 erstattet av Veiledning for Statens helsetilsyns behandling av tilsynssaker og søknader (ikke på internett)

Klagesaker / rettighetsklager

Behandling av klagesaker om manglende oppfyllelse av rettigheter er ikke tilsyn, men oppgaven er lagt til tilsynsmyndighetene. De viktigste klageordningene finnes i sosialtjenesteloven, barnevernloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Om klageordningene generelt, se Rettigheter og klager.

Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven
Internserien 1/2021. Erstatter Internserien 7/2012

PDF

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven
Internserien 5/2013. Ny utgave 2018

PDF

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år
Internserien 5/2012

PDF

Tvang og makt

Disse gjelder rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning, regulert i helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9, og helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv., regulert i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A.

Veileder for tilsyn med bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming
Internserien 6/2019. Erstatter Internserien 14/2010

PDF

Veileder for tilsyn med om kommunene gir nødvendig helsehjelp med tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter som mottar helsetjenester i hjemmet
Internserien 3/2015

PDF

Retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
Internserien 7/2011. Revidert utgave mai 2020

PDF

Oppsummeringsrapport – Helsetilsynet i fylkenes saksbehandling ved mottak av kopi av vedtak hjemlet i pasientrettighetsloven kap. 4A – 2009-2010
Internserien 3/2011

PDF

Planlagt tilsyn generelt

Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring
Internserien 6/2021

PDF

Veileder for statsforvalternes tilsyn med om kommunen identifiserer og følger opp utsatte barn og unge under pandemien. Tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Internserien 4/2021

PDF

Veileder for tilsyn med barnevernsinstitusjoner
Internserien 8/2020 Erstatter Internserien 5/2017

PDF

Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap
Internserien 8/2019

PDF

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon
Internserien 4/2018. Erstatter Internserien nr. 1/2008

PDF

Ramme- og policydokument for tilsyn med folkehelseloven
Internserien 3/2018

PDF

Kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd. Rapport fra kartlegging ved fylkesmennene og Statens helsetilsyn august–desember 2016
Internserien 3/2017

PDF

Veileder for tilsyn med sentre for foreldre og barn
Internserien 8/2012. Revidert utgave mai 2018

PDF

Medisinsk og helsefaglig forskning

Vurdering av sårbarheten i medisinsk og helsefaglig forskning
Internserien 11/2012. Se også Grunnlagsdokument for risikovurdering av norsk helseforskning. Lovgrunnlaget: avgrensninger og avklaringer. Vedlegg til Internserien 11/2012

PDF

Grunnlagsdokument for risikovurdering av norsk helseforskning. Lovgrunnlaget: avgrensninger og avklaringer
Vedlegg til Internserien 11/2012

PDF

Andre utgivelser

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Delrapport: En undersøkelse med individuelle intervju av ungdom med tiltak fra barnevernet
Internserien 2/2021

PDF

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Et samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet Delrapport: En fokusgruppeundersøkelse
Internserien 11/2020

PDF

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Et samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet Delrapport: En nettbasert spørreundersøkelse
Internserien 10/2020

PDF

Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien?
Internserien 9/2020

PDF

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri
Internserien 6/2020

PDF

Denne rapporten er også utgitt som Rapport fra Helsetilsynet:

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge under koronapandemien. Gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen psykisk helse for barn og unge

Rapport fra Helsetilsynet 4/2020

Bilde av forsiden

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene
Internserien 5/2020

PDF

Denne rapporten er også utgitt som Rapport fra Helsetilsynet:

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene under koronapandemien

Rapport fra Helsetilsynet 8/2020

Bilde av forsiden

Veiledning til fylkesmannens undersøkelser av smittevern ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning
Internserien 3/2020 Versjon: 18. juni 2020

PDF

Kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd. Rapport fra kartlegging ved fylkesmennene og Statens helsetilsyn august–desember 2016
Internserien 3/2017

PDF

La din stemme høres! Helsetilsynet har behov for vår erfaring – og vi trenger Helsetilsynet. Pasienter, brukere og pårørende om tilsyn i tjenestene
Internserien 5/2016

PDF

Se også på Helsetilsynets videoer på Youtube:
Brukerinvolvering i tilsyn. Hva kan det være?
La din stemme høres!

Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk
Internserien 6/2015. Av Kirsten Sandberg. Ikke oppdatert i henhold til ny barnevernslov av 2021 og barnevernsreformen.

PDF

La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene
Internserien 5/2015

PDF

Identifisering av risikoområder innen spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre – oppsummeringsrapport
Internserien 15/2010

PDF

Omsorgslønnsordningen – en kunnskapsoppsummering
Internserien 7/2009

PDF

Tilsynsmessige utfordringer ved brukerstyrt personlig assistanse
Internserien 4/2009

PDF

Landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn er tilsynsområder som velges av Statens helsetilsyn, der statsforvalterne fører tilsyn med et fastlagt antall virksomheter etter veileder fra Statens helsetilsyn. Se Landsomfattende tilsyn for oversikt. Rapportene fra hvert enkelt tilsyn publiseres i Tilsynsrapporter.

Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Veileder for landsomfattende tilsyn 2022-2023
Internserien 4/2022

PDF

Barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem. Veileder for landsomfattende tilsyn 2022-2023

Internserien 3/2022

Veileder for landsomfattende egenvurderingstilsyn med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern for barn og unge, poliklinisk virksomhet – oppfølging av forbedringsarbeidet
Internserien 3/2021 Revidert 20. mai 2022

PDF

Egenvurderingsskjema
Vedlegg til Internserien 3/2021. Revidert 20. mai 2022

Word

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav
Internserien 2/2020

PDF

Skjema for undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav
Oppdatert utgave 10. februar 2021. Skjemaet ble publisert som vedlegg til Internserien 2/2020

Word

Veileder for landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester
Internserien 1/2020

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020–2021 med barnevernets arbeid med undersøkelser
Internserien 10/2019. Justert utgave februar 2021

PDF

Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning. Veileder for landsomfattende tilsyn 2019 med kommunens barneverntjenester og sosiale tjenester.
Internserien 3/2019

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019. Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Internserien 2/2019

PDF

«Pasienter på feil avdeling». Veileder for landsomfattende tilsyn i 2019 og 2020 – om helseforetakene sørger for at utlokaliserte somatiske pasienter får forsvarlige tjenester
Internserien 1/2019

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn i barnevernsinstitusjoner 2018: forsvarlig omsorg – forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang
Internserien 1/2018

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2017 og 2018 med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
Internserien 2/2017

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2017–2018. Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse
Internserien 1/2017

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2017: Bufetats oppfyllelse av bistandsplikten til kommunene ved behov for akuttiltak og institusjonsplass.
Internserien 4/2017

PDF

Stopp sepsis. Veileder for landsomfattende tilsyn 2016-2017 med helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av pasienter med sepsis
Internserien 2/2016

PDF

Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming
Internserien 1/2016

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2015 og 2016. Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder
Internserien 4/2014

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2015 og 2016. Tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år
Internserien 1/2015

PDF

Samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen
Internserien 2/2014

PDF

Veileder for tilsyn med kommunens arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Veileder tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid 2014
Internserien 1/2014

PDF

Tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram. Veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2013 og 2014
Internserien 3/2013

PDF

Veileder helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år 2013
Internserien 2/2013

PDF

Veileder 2013 og 2014 psykisk helsevern for barn og unge
Internserien 1/2013

PDF

Vedlegg til veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge (pdf) Egenvurderingsskjema (pdf) Egenvurderingsskjema (word)

Kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem. Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester i 2013-2014
Internserien 10/2012

PDF

Veileder sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn 2012
Internserien 4/2012

PDF

Tvungen helsehjelp etter pasient - og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter i sykehjem. Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale helsetjenester 2012
Internserien 3/2012

PDF

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft). Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012.
Internserien 2/2012

PDF

Veileder behandling av eldre pasienter med hjerneslag 2011
Internserien 19/2010

PDF

System audit: Treatment of elderly patients with cerebral stroke. Guidance document for the countrywide supervision of the specialist health services in 2011
Internserien 19/2010 engelsk utgave

PDF

Veileder stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd 2011
Internserien 18/2010

PDF

Veileder barnevern hjelpetiltak til hjemmeboende barn 2011
Internserien 17/2010

PDF

Veileder for tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: Behandling av søknad om økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfelle)
Internserien 13/2010

PDF

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene. Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010
Internserien 12/2010

PDF

Veileder for tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens. Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010
Internserien 11/2010

PDF

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem
Internserien 9/2010

PDF

Veileder for tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering
Internserien 7/2010

PDF

Veileder for tilsyn med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester
Internserien 5/2010 med vedlegg bakgrunnsstoff om multidoseordningen

PDF

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre – stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling
Internserien 4/2010

PDF

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten
Internserien 3/2010

PDF

Veiledning til Helsetilsynet i fylket om tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen (sjølmeldingstilsynet)
Internserien 2/2010 (pdf) Inneholder vedlegg spørreskjema

PDF

Veileder for tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem 2008–2010
Internserien 3/2009

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger
Internserien 1/2009

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til barn
Internserien 3/2008

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2008-2009. Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med med psykiske lidelser
Internserien 2/2008

PDF

Veilederne for eldre landsomfattende tilsyn finnes i Historisk arkiv.