Hopp til hovedinnhold

2024

Veileder for tilsyn med mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Internserien 5/2024

Veileder til tilsyn etter folkehelseloven 2024

Internserien 3/2024

Nav-kontorenes ansvar for tjenesten økonomisk rådgivning til personer i en vanskelig økonomisk situasjon. Veileder for landsomfattende tilsyn 2024 og 2025

Internserien 2/2024

Tilsyn med bruk av medisindispenser hos hjemmeboende eldre. Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester

Internserien 1/2024

2023–2022

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon

Internserien 5/2023. Erstatter Internserien 4/2018

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker på helse- og omsorgstjenesteområdet

Internserien 4/2023. Erstatter Internserien 2/2018

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Internserien 3/2023

Tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern for voksne. Veileder for landsomfattende tilsyn i 2023 og 2024

Internserien 2/2023

Veileder for landsomfattende tilsyn. Får barn i barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med sine behov?

Internserien 5/2022
PDF

Nav-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Veileder for landsomfattende tilsyn 2022-2023

Internserien 4/2022
PDF

Barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem. Veileder for landsomfattende tilsyn 2022-2023

Internserien 3/2022

Tilsynssaker der helsepersonellet har hatt en seksuell relasjon til pasient/bruker eller utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger – rapport fra en intern gjennomgang

Internserien 2/2022

2021–2020

Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring

Internserien 6/2021
PDF

Veileder for statsforvalternes tilsyn med om kommunen identifiserer og følger opp utsatte barn og unge under pandemien. Tilsyn med helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Internserien 4/2021
PDF

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Delrapport: En undersøkelse med individuelle intervju av ungdom med tiltak fra barnevernet

Internserien 2/2021
PDF

Veileder for landsomfattende egenvurderingstilsyn med spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern for barn og unge, poliklinisk virksomhet – oppfølging av forbedringsarbeidet

Internserien 3/2021 Revidert 20. mai 2022
PDF

Egenvurderingsskjema

Vedlegg til Internserien 3/2021. Revidert 20. mai 2022
Word

Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven

Internserien 1/2021
PDF

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Et samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet Delrapport: En fokusgruppeundersøkelse

Internserien 11/2020
PDF

Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020. Et samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Helsetilsynet Delrapport: En nettbasert spørreundersøkelse

Internserien 10/2020
PDF

Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien?

Internserien 9/2020
PDF

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell i tilsynssaker

Internserien 7/2020
PDF

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri

Internserien 6/2020
PDF

Denne rapporten er også utgitt som Rapport fra Helsetilsynet:

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge under koronapandemien. Gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen psykisk helse for barn og unge

Rapport fra Helsetilsynet 4/2020

Bilde av forsiden

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Internserien 5/2020
PDF

Denne rapporten er også utgitt som Rapport fra Helsetilsynet:

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene under koronapandemien

Rapport fra Helsetilsynet 8/2020

Bilde av forsiden

Veiledning til fylkesmannens undersøkelser av smittevern ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Internserien 3/2020 Versjon: 18. juni 2020
PDF

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Internserien 2/2020
PDF

Skjema for undersøkelse av tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Oppdatert utgave 10. februar 2021. Skjemaet ble publisert som vedlegg til Internserien 2/2020
Word

Veileder for landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Internserien 1/2020
PDF

Retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Internserien 7/2011. Revidert utgave mai 2020
PDF

2019–2018

Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap

Internserien 8/2019. Oppdatert juni 2021.
PDF

Veileder for tilsyn med bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming

Internserien 6/2019
PDF

Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning. Veileder for landsomfattende tilsyn 2019 med kommunens barneverntjenester og sosiale tjenester.

Internserien 3/2019
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019. Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Internserien 2/2019
PDF

«Pasienter på feil avdeling». Veileder for landsomfattende tilsyn i 2019 og 2020 – om helseforetakene sørger for at utlokaliserte somatiske pasienter får forsvarlige tjenester

Internserien 1/2019
PDF

Ramme- og policydokument for tilsyn med folkehelseloven

Internserien 3/2018
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn i barnevernsinstitusjoner 2018: forsvarlig omsorg – forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang

Internserien 1/2018
PDF

2017–2016

Veileder for landsomfattende tilsyn 2017: Bufetats oppfyllelse av bistandsplikten til kommunene ved behov for akuttiltak og institusjonsplass.

Internserien 4/2017
PDF

Kommunenes oppfølging av fastlegers bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd. Rapport fra kartlegging ved fylkesmennene og Statens helsetilsyn august–desember 2016

Internserien 3/2017
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2017 og 2018 med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Internserien 2/2017
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2017–2018. Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Internserien 1/2017
PDF

Håndtering og oppfølging av alvorlige hendelser som skjer i fødeinstitusjonene. Veileder for andre tilsynsaktiviteter 2016

Internserien 6/2016 (pdf)
PDF

La din stemme høres! Helsetilsynet har behov for vår erfaring – og vi trenger Helsetilsynet. Pasienter, brukere og pårørende om tilsyn i tjenestene

Internserien 5/2016
PDF

Veileder for fylkesmannen i behandling av rekvireringssaker

Internserien 3/2016
PDF

Stopp sepsis. Veileder for landsomfattende tilsyn 2016-2017 med helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av pasienter med sepsis

Internserien 2/2016
PDF

Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Internserien 1/2016
PDF

2015–2014

Ansvarsforhold for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven med tjenester som hører inn under annet lovverk

Internserien 6/2015. Av Kirsten Sandberg. Ikke oppdatert i henhold til ny barnevernslov av 2021 og barnevernsreformen.
PDF

Veileder for tilsyn med om kommunene gir nødvendig helsehjelp med tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter som mottar helsetjenester i hjemmet

Internserien 3/2015
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i Nav 2015 og 2016. Tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år

Internserien 1/2015
PDF

La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene

Internserien 5/2015
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn 2015 og 2016. Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder

Internserien 4/2014
PDF

Samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

Internserien 2/2014
PDF

Veileder for tilsyn med kommunens arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Veileder tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid 2014

Internserien 1/2014
PDF

Noen eldre veiledere erstattet av nye

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker på helse- og omsorgstjenesteområdet
Internserien 2/2018. Erstattet av Internserien 4/2023.

Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven. Internserien 5/2013. Erstattet av Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven. Internserien 3/2023.

Veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven. Internserien 4/2015. Erstattet av Veiledning for tilsynssaker på sosial- og barnevernområdet (ikke publisert på internett)

Veileder i behandling av tilsynssaker etter sosialtjenesteloven. Internserien 2/2015. Erstattet av Veiledning for tilsynssaker på sosial- og barnevernområdet (ikke publisert på internett)

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I (saksbehandlingsveileder for fylkesmannen). Internserien 2/2009. Ble 21.9.2021 erstattet av Veiledning for statsforvalterens behandling av tilsynssaker (helse- og omsorgstjenesten)

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del II (saksbehandlingsveileder for Statens helsetilsyn). Internserien 1/2010. Ble 1.7.2022 erstattet av Veiledning for Statens helsetilsyns behandling av tilsynssaker og søknader (ikke på internett)

Veilederne for eldre landsomfattende tilsyn finnes i historisk arkiv: Internserien og Landsomfattende tilsyn.