Hopp til hovedinnhold
Forsidebilde rapportserien

«En dag – så står du der helt aleine» Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2019 med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav

Rapport fra Helsetilsynet 2/2020
PDF

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning. Veileder for landsomfattende tilsyn 2019 med kommunens barneverntjenester og sosiale tjenester.

Internserien 3/2019
PDF

Barnevernet og Nav svikter sårbare unge

Artikkel fra Tilsynsmelding 2019

Landets fylkesmenn gjennomførte i 2019 tilsyn med barneverntjenestens arbeid med ettervern og samarbeidet mellom barnevernet og Nav om unge med behov for hjelp i overgangen til selvstendig voksentilværelse. Det ble undersøkt om tjenestene ga tilstrekkelig og tilpasset informasjon, om det ble lagt til rette for brukermedvirkning, samt om kartlegging og vurdering av sakene var forsvarlig.

Fylkesmennene gjennomførte 33 tilsyn. Totalt ble barnevernet i 49 kommuner og 37 Nav-kontor undersøkt. Det ble påpekt lovbrudd i 22 av tilsynene. Lovbruddene gjaldt enten en eller begge tjenestene.

Flere av lovbruddene handlet om samarbeidet mellom tjenestene. Lovbruddene gjaldt både manglende samarbeid i enkelttilfeller  og manglende styring og tilrettelegging av samarbeid generelt.

Fylkesmennene påpekte lovbrudd både om hvordan barneverntjenesten forbereder, vurderer behovet for, og følger opp og avslutter ettervernet. Videre fant fylkesmennene at informasjonen om ettervern til de som har hatt frivillige hjelpetiltak, ofte var mangelfull.

Også på sosialområdet ble det påpekt lovbrudd på alle delområdene for tilsynet. Flere av Nav-kontorene kartlegger ikke de unge sine behov slik at de får forsvarlige sosiale tjenester, og legger heller ikke til rette for at de unge får medvirke i kartlegging av egen situasjon og behov.

Der det er påpekt lovbrudd må kommunen sette i verk tiltak for å rette forholdene, og Fylkesmannen skal følge med på at kommunen gjør det innen gitte frister. Tilsynet kan ikke avsluttes før forholdene er bragt i orden.