Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge under koronapandemien. Gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen psykisk helse for barn og unge

Rapport fra Helsetilsynet 4/2020
PDF

Koronapandemien har påvirket tjenestetilbudet til mange brukergrupper. Barn og unge med psykiske problemer som trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten er en sårbar gruppe. Helsetilsynet følger særlig med på konsekvensen pandemien har hatt for tjenestetilbudet til sårbare grupper og har gjort dette ved å se på tall fra Norsk Pasientregister.

Vi så følgende endringer i perioden:

  • Antall nyhenviste gikk ned i alle de regionale helseforetakene i mars og april og steg igjen i mai.
  • Alle avviste henvisninger registrert det siste året var ved Helse Midt RHF.
  • Brudd på vurderingsgarantien varierte mellom de regionale helseforetakene, men det var ikke noen klar økning de tre siste månedene.
  • Ventetid for å få henvisningen vurdert, økte i Helse Nord RHF de tre siste månedene. For de andre RHF-ene var det en forbigående økning, men med en nedgang igjen i mai.
  • På landsbasis ser vi en økning i antall fristbrudd for ventende fra februar til april 2020, med en utflating fra april til mai. Antall fristbrudd ventende økte fra april til mai i Helse Nord RHF.

Samlet sett tyder tallmaterialet på at aktiviteten og behandlingskapasiteten for barn og unge har endret seg i noen helseforetak under koronapandemien. Helsetilsynet ser det som bekymringsfullt at ventetiden og tallet på fristbrudd for denne sårbare pasientgruppen har hatt en negativ utvikling de siste månedene i noen helseforetak.

Vi ber derfor fylkesmennene følge opp de aktuelle helseforetakene for å avklare de faktiske forhold og følge opp at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak.

Denne gjennomgangen har i juli 2020 vært publisert som Internserien 6/2020 med tittelen Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri.