Hopp til hovedinnhold
Forsidebilde rapport 4/2021

Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020-2021

Rapport fra Helsetilsynet 4/2021
PDF

Som alle andre har mennesker med utviklingshemming hatt ulike erfaringer under koronapandemien. OsloMet Storbyuniversitetet har på oppdrag fra Statens helsetilsyn intervjuet 33 personer med utviklingshemming om erfaringene de har fra koronapandemien og om hvordan smitteverntiltak har påvirket hverdagslivet. Informantene er i alderen 18 til 66 år, kommer fra hele landet og fordelingen mellom kvinner og menn er noenlunde lik. De fleste informantene (42,6%) bor i en eller annen form for samlokalisert bolig eller bofellesskap, der de har egen leilighet med tilknytning til fellesarealer og tilgang til personale hele døgnet. Nest hyppigste boform er leilighet i borettslag og familiehjem. De færreste bor i selveid leilighet eller hus.

De som bor i bofellesskap har i mange tilfeller erfart strengere smitteverntiltak knyttet til egen bolig enn de fleste. Vi finner eksempler på at noen ble nektet av personalet å gå på jobb av frykt for at de kunne bli smittet og ta med smitte tilbake til bofellesskapet. Noen har erfart stengte arbeidsplasser og dagsenter og har ikke hatt tilbud om organiserte fritidsaktiviteter. I lange perioder har de opplevd seg som svært isolerte og ufrie.

Savnet av sosial kontakt og et vanlig hverdagsliv har gitt sterke følelsesmessige reaksjoner. Det er det mest alvorlige funnet i undersøkelsen, og tjenestene har ansvar for å følge ekstra godt med på å vurdere om den enkelte tjenestemottaker viser tegn til psykisk belastning og iverksette tiltak om det er behov for det.

Mange av informantene viste et sterkt engasjement i samfunnsspørsmål og politikk og hadde anbefalinger om hva myndighetene bør gjøre, dersom det kommer nye pandemier. De ønsker blant annet at det blir lagt bedre til rette for sosiale aktiviteter tilpasset personer med funksjonsnedsettelser.

Så mange som 1/3 av informantene i undersøkelsen mener de ikke kan nok om viruset og pandemien. Flere opplevde at informasjonen i media er vanskelig å forstå og etterlyste mer tilrettelagt informasjon.

Undersøkelsen understøtter det samlede bildet Helsetilsynet har fått gjennom de brukerundersøkelsene vi har gjort tidligere i pandemien. Personer med utviklingshemming er en sårbar gruppe hvor tap av kontakt med arbeidskollegaer, venner, tjenester osv. kan ramme helse og livskvalitet hardere enn for andre i befolkningen. Resultatene tyder på at det har vært tilfelle under pandemien.