Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 1/2021

Tvangsbruk i barneverninstitusjoner. Omfang av tvangsbruk og fylkesmennenes klagebehandling av tvangsbruk i 2019

Rapport fra Helsetilsynet 1/2021
PDF

Rapporten er en fortsettelse av Helsetilsynets rapport om tvangsbruk i barneverninstitusjoner, om tvangsbruk i årene 2017 og 2018. Rapporten oppsummerer fylkesmannens registrering av tvangsbruk, og klagesaker over tvangsbruk på landsbasis i 2019. Helsetilsynets oversikt viser at tvangsbruken økte med 7 prosent på landsbasis mellom 2018 og 2019. Fra 2017 til 2019 har antallet registrerte avgjørelser økt med 16 prosent.  De hyppigst registrerte tvangstypene er rusmiddeltesting, tvang i akutte faresituasjoner og begrensinger i adgangen til å bevege seg. Helsetilsynet har også gjennomført en kartlegging blant landets fylkesmenn om de barna som utsettes for mest tvang i fylkene. Rapporten belyser hvor mye tvang enkelte barn utsettes for.

Fylkesmennene behandlet 579 klagesaker over tvangsbruk i 2019 på landsbasis. Dette er cirka 9 prosent av avgjørelsene som er registrert på landsbasis. Fylkesmennene ga klager medhold i 18 prosent av sakene på landsbasis. Det behandles flest klagesaker over tvang i akutte faresituasjoner, og det er også her fylkesmennene oftest gir klager medhold.

Helsetilsynet er opptatt av at barn på barneverninstitusjonene skal oppleve klageordningen som nyttig. For at barn faktisk skal klage, er det avgjørende at de føler at de blir tatt på alvor når de mener tvangen som institusjonen har brukt, har vært ulovlig. Tvang er et stort inngrep, og det å få en uavhengig instans til å vurdere om institusjonen opptrådte riktig eller ikke, er viktig.  Helsetilsynet mener det bør være en bred diskusjon blant alle aktørene i barnevernet om klageordningen er god nok og praktiseres på en måte som er tilpasset barn som bor på barneverninstitusjon.