Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 1/2022

Pasienter på «feil avdeling» - helseforetakene kan redusere risiko og bedre pasientsikkerheten

Rapport fra Helsetilsynet 1/2022
PDF

«Pasienter på feil avdeling». Veileder for landsomfattende tilsyn i 2019 og 2020 – om helseforetakene sørger for at utlokaliserte somatiske pasienter får forsvarlige tjenester

Internserien 1/2019
PDF

2019–2020 Somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Ov​erbelegg og plassmangel kan sette pasientsikkerheten på strekk – og er ikke uvanlig på norske sykehus. Praktiske måter å løse dette på kan være å skrive ut pasientene raskt etter at de er ferdigbehandlet, å plassere dem på korridoren, å legge flere pasienter på hvert rom eller å flytte pasienten til en avdeling eller sengepost som har ledig kapasitet. Det siste omtales gjerne som utlokalisering.

Statsforvalterne gjennomførte i 2019 landsomfattende tilsyn i spesialisthelsetjenesten og undersøkte om helseforetakene oppfattet utlokalisering som en situasjon som gir økt risiko for svikt i helsehjelpen. De undersøkte også om helseforetakene hadde iverksatt tiltak for å redusere risiko, både på overordnet og utøvende nivå.

Dette tilsynet har gitt oss kunnskap og innsikt i hvordan helseforetakene arbeider med risiko når det er plassmangel og de må utlokalisere pasienter til «feil» avdeling; det vil si flytte pasienter til avdelinger som ikke har fagspesifikk kompetanse til å behandle helseproblemet de er innlagt i sykehuset for.

Åtte av de ti helseforetakene som var omfattet av tilsynet så ikke på utlokalisering som et risikoområde som krever spesiell oppmerksomhet og iverksetting tiltak for å sikre pasientene forsvarlig helsehjelp uansett hvilken avdeling de er på.

Helsetilsynet er bekymret for at pasienter blir overført til avdelinger de ikke hører hjemme på, men som har plass, uten at helseforetaket på forhånd har vurdert risikoer og iverksatt tiltak for å ta ned risiko. Det skal ikke være tilfeldig hvilke pasienter som blir flyttet hvor.

Tilsynet viste at helseforetakene hadde gjort få risikovurderinger, og iverksatt få tiltak for å sikre gode og trygge tjenester for pasienter som var plassert på «feil avdeling». De fleste helseforetakene hadde ikke tilstrekkelig oversikt over hvor mange pasienter som var plassert på andre avdelinger, og hvor i sykehuset disse pasientene var. Konsekvenser kunne være at pasienter fikk forsinket legevisitt eller at de noen ganger ikke fikk visitt i det hele tatt. Pasientene kunne også få mangelfull oppfølging av sykepleiere og leger med rett kompetanse til å behandle deres aktuelle helseproblem.

Helselovgivningen setter krav til ledelse og systematisk styring for å sikre forsvarlige tjenester. Nødvendige tiltak skal planlegges, iverksettes, evalueres og korrigeres.

Ledelsen ved helseforetaket/sykehuset må identifisere utlokalisering av pasienter som et risikoområde. De må sørge for at det er gitt nødvendige føringer for utlokalisering, inkludert føringer for samhandling og kommunikasjon og gjøre det tydelig hvem som har ansvar for ulike beslutninger. Ledelsen må følge opp at planlagte tiltak er iverksatt og fungerer, og bidrar til gode og trygge tjenester.