Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Tilsynsmelding 2017

PDF

Artikler

Bufetat har god akuttberedskap, men stemma til barnet blir ofte borte

Det er forbode for helsepersonell å lese i journalar til pasientar som dei ikkje har ansvaret for

Det gjeld livet. Landsomfattande tilsyn i 2016 med tenester til menneske med utviklingshemming

Er innførsel av celler og vev frå andre land farleg for pasienten?

Erfaringsmedarbeidarar i tilsyn

Forbod mot bruk av før- og etterbilete og tilbod om kredit i marknadsføring av kosmetiske inngrep

Forsvaret har mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i samband med oppdrag i utlandet

Gjennomgang av barnevernssaker for å auke kunnskapen om tenestene

Handtering av helsepersonell over landegrenser (nordisk samarbeid) – bevisstgjering av arbeidsgivarar

Helsefagleg forskning må godkjennast på førehand, og risiko må stå i forhold til forventa nytte

IKT i velferdstenestene – for viktig til å overlatast til datafolk aleine

Kommunikasjon på sosiale medium – rolleforståinga til helsepersonell og kravet til teieplikt

Kontrollrutinar – viktig for å hindre og oppdage tjuveri av legemiddel

Korleis kan helsepersonell få tilbake autorisasjonen etter å ha mista han på grunn av rusmiddelmisbruk?

Landsomfattande tilsyn 2018

Nasjonale kvalitetskrav kan bidra til trygg fødselsomsorg

Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa

Og elles meiner Statens helsetilsyn at...

Pasientar med blodforgifting måtte vente lenge på antibiotikabehandling

Prosjektet «Godt tilsyn av barnas barnevern»

Styring og leiing av verksemda – også viktig i legevakt

Tall og fakta

Til det beste for den neste