Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer Rundskriv IS-8/2015 Erstatter IS-12/2004 og IS/10/2008

Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven

Internserien 7/2012 (pdf). Erstatter også IK-1/2008 Legemidler LAR tiltak. Retningslinjer for Helsetilsynet i fylkenes behandling rettighetsklage
PDF