Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer Rundskriv IS-8/2015 Erstatter IS-12/2004 og IS/10/2008
Se også Retningslinjer for Fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A. Internserien 9/2012
Se også Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven Internserien 7/2012