Helsetilsynet

Sosialtjenesteloven

LOV 2009-12-18 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Sentrale forskrifter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) - hjemmelsregister Sortert etter hvilken paragraf i loven forskriften er hjemlet i.

Forskrifter

Forskrift av 21.12.2011 nr. 1471 om kvalifiseringsprogram og -stønad

Forskrift av 16.12.2011 nr. 1251 om sosiale tjenester, bopelsløse

Forskrift av 19.11.2010 nr. 1463 om internkontroll i kommunalt NAV

Forskrift av 19.11.2010 nr. 1462 om individuell plan i NAV

Rundskriv og veileder fra NAV

Hovedrundskriv 35 til sosialtjenesteloven 
Rundskriv til sosialtjenesteloven. Rundskrivet inneholder merknader til bestemmelsene i loven og tilhørende forskrifter. Merknadene er en fortolkning og presisering av hvordan politiske myndigheter og overordnet forvaltningsmyndighet ønsker at bestemmelsene skal forstås og praktiseres.

Det nye rundskrivet erstatter alle tidligere rundskriv og tolkningsuttalelser om de sosiale tjenestene som lå i sosialtjenesteloven fra 1991.

Eventuelle ‘samarbeidsrundskriv’ vil fortsatt gjelde. Hvis noe er uklart eller ved tvil, så må det rettes en henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet for uttalelse/tolkning.

Veileder til sosialtjenesteloven § 17. Hvordan fatte vedtak på tjenesten Opplysning, råd og veiledning (pdf)

Se også

Rundskriv og veiledere til sosialtjenesteloven

2017

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold for 2018
A-1/17 fra Arbeids- og sosialdepartementet 21.12.2017 

2013

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav
Internserien 5/2013 (pdf). Erstatter Rundskriv IK-2/2009.
Sjekkliste for mottak av klage. Vedlegg til Internserien 5/2013
Elementer som bør inngå i Fylkesmannens vedtak. Vedlegg til Internserien 5/2013

2006

Samarbeid mellom, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunens sosialtjeneste og kriminialomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige
G-8/2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet.

2005

Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn
Helse- og omsorgsdepartementet delegerer myndighet til Statens helsetilsyn i henhold til vedlagte delegasjonsoversikt pr 1. mars 2005

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Brosjyre Q-1094 fra Barne- og likestillingsdepartementet

Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten
Rundskriv Q-24/2005 fra Barne- og familiedepartementet

Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien
Veileder Q-1088 fra Barne- og familiedepartementet. Omtaler bl.a regelverk i forbindelse med opplysningsplikten til barnevernet , taushetpliktbestemmelser, plikten til å anmelde eller på annen måte avverge vold mot barn i familien og adgangen til å anmelde eller gi opplysninger til politiet

2003 og tidligere

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester Nav 

Ikraftsetting av endringer i sosialtjenesteloven om internkontroll og utvidelse av Fylkesmannens tilsyn med tjenester etter kapittel 4 og 6A mv.
Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten

U-14/2002

Kriminalomsorgens og sosialtjenestens ansvar for sosiale tjenester og økonomisk stønad til innsatte i fengselsvesenets anstalter m.v.
I-11/2000 fra Arbeids og sosialdepartementet

Tolkningsuttalelser

Tolkningsuttalelser for sosiale tjenester er samlet i egen artikkel.

Bestemmelser i andre lover og forskrifter